Biết Rằng Và . Giá Trị Của (Nhập Kết Quả Dưới Dạng Số Thập Phân Đơn Giản Nhất )

      61
*

Biết rằng

*

Theo đề bài bác cho ta có dãy tỉ số bởi nhau:(fraca-2,4=fracb3,8=frac2a-4,8=fracb3,8=frac2a+b-4,8+3,8=frac-6-1)= 6=> a = -2,4 . 6 = -14,4 b = 3,8 . 6 = 22,8Vậy a + b = -14,4 + 22,8 = 8,4 


Biết rằng a:b = 3:5 với 3a-b=17,2 . Quý hiếm của a+b= ..............(Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Biết rằng a:b = -2,4:3,8 và 2a+b=-6 . Giá trị của a+b= ..............(Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân đơn giản và dễ dàng nhất)


Câu 1:Số các số từ nhiên thỏa mãn là Câu 2:Biết rằng và . Giá trị của (Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân dễ dàng nhất )Câu 3:Biết rằng và . Giá trị của (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản dễ dàng nhất)Câu 4:Tập hợp những giá trị thỏa mãn: là (Nhập hiệu quả theo quý giá tăng dần, phân cách nhau bởi dấu ;)Câu 5:Số giá bán trị thỏa mãn là Câu 6:Biết rằng và . Giá trị của là (Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân đơn giản nhất )Câu 7:Cho 2 số thỏa mãn . Quý giá (Nhập tác dụng dưới dạng s...

Bạn đang xem: Biết rằng và . giá trị của (nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất )


Câu 1:Số các số từ nhiên vừa lòng là 

Câu 2:Biết rằng và . Giá trị của (Nhập công dụng dưới dạng số thập phân đơn giản nhất )

Câu 3:Biết rằng và . Quý hiếm của (Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân dễ dàng nhất)

Câu 4:Tập hợp các giá trị thỏa mãn: là (Nhập công dụng theo cực hiếm tăng dần, ngăn cách nhau vì chưng dấu ";")

Câu 5:Số giá bán trị thỏa mãn nhu cầu là  

Câu 6:Biết rằng và . Quý hiếm của là (Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân dễ dàng nhất )

Câu 7:Cho 2 số thỏa mãn . Quý hiếm (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân dễ dàng nhất )

Câu 8:Giá trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản dễ dàng nhất)

Câu 9:Tập hợp những giá trị nguyên để biểu thức đạt giá trị nhỏ dại nhất là (Nhập kết quả theo quý giá tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";")

Câu 10:Cho và . Quý giá của (nhập công dụng dưới dạng số thập phân đơn giản dễ dàng nhất)

 


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán câu hỏi của OLM
0
0
Câu 1:Số những số từ bỏ nhiên vừa lòng là Câu 2:Biết rằng và . Quý hiếm của (Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân dễ dàng và đơn giản nhất )Câu 3:Giá trị thỏa mãn nhu cầu là Câu 4:Biết rằng và . Quý giá của (Nhập công dụng dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)Câu 5:Cho 2 số thỏa mãn . Quý giá (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản và dễ dàng nhất )Câu 6:Biết rằng và . Giá trị của là (Nhập công dụng dưới dạng số thập phân đơn giản và dễ dàng nhất )Câu 7:Giá trị thì biểu thức đạt giá trị bự nhất.(nhập kết quả dưới dạng số thập...

Xem thêm: Cách Xóa Lịch Sử Duyệt Web Trên Cốc Cốc Cốc Trên Máy Tính, Điện Thoại


Đọc tiếp

Câu 1:Số các số từ bỏ nhiên thỏa mãn nhu cầu là 

Câu 2:Biết rằng và . Cực hiếm của (Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân đơn giản và dễ dàng nhất )

Câu 3:Giá trị vừa lòng là 

Câu 4:Biết rằng và . Quý hiếm của (Nhập công dụng dưới dạng số thập phân dễ dàng và đơn giản nhất)

Câu 5:Cho 2 số thỏa mãn . Quý hiếm (Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân dễ dàng và đơn giản nhất )

Câu 6:Biết rằng và . Quý hiếm của là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất )

Câu 7:Giá trị thì biểu thức đạt giá trị phệ nhất.(nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 8:Số giá chỉ trị thỏa mãn nhu cầu là  

Câu 9:Cho và . Quý giá của (nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản và dễ dàng nhất)

Câu 10:Tập hợp những giá trị nguyên để biểu thức đạt giá chỉ trị bé dại nhất là (Nhập hiệu quả theo cực hiếm tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";")

 


Xem chi tiết
Lớp 7 Toán câu hỏi của OLM
1
0
Số giá bán trị vừa lòng là Câu 6:Giá trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức là (Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân đơn giản và dễ dàng nhất)Câu 7:Cho 2 số thỏa mãn . Quý hiếm (Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất )Câu 8:Biết rằng và . Quý giá của là (Nhập công dụng dưới dạng số thập phân đơn giản dễ dàng nhất )Câu 9:Cho và . Quý giá của (nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân dễ dàng và đơn giản nhất)Câu 10:So sánh: 
Đọc tiếp

Số giá bán trị thỏa mãn nhu cầu là  

Câu 6:Giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức là (Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân dễ dàng nhất)

Câu 7:Cho 2 số thỏa mãn . Quý hiếm (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản dễ dàng nhất )

Câu 8:Biết rằng và . Quý giá của là (Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân đơn giản và dễ dàng nhất )

Câu 9:Cho và . Giá trị của (nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Câu 10:So sánh: 


Xem chi tiết
Lớp 7 Toán thắc mắc của OLM
1
0
Hai đường thẳng tuy nhiên song, một cát tuyến cắt hai đường thẳng tạo thành cặp góc trong cùng phía hơn nhát nhau . Số đo nhị góc lần lượt là (tính theo độ, nhập hiệu quả theo quý giá tăng dần, chia cách nhau vị dấu ;)Câu 2:Biết rằng và . Quý giá của (Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân dễ dàng và đơn giản nhất)Câu 3:Tập hợp những giá trị thỏa mãn: là (Nhập kết quả theo giá trị tăng dần, chia cách nhau vì dấu ;)Câu 4:Biết rằng và . Giá trị của (Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân đơn giản dễ dàng nhất )Câu 5:Giá tr...
Đọc tiếp

Hai con đường thẳng tuy vậy song, một cat tuyến cắt hai tuyến phố thẳng tạo ra cặp góc trong cùng phía hơn nhát nhau . Số đo hai góc theo thứ tự là (tính theo độ, nhập tác dụng theo cực hiếm tăng dần, chia cách nhau vị dấu ";")

Câu 2:Biết rằng và . Quý giá của (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân dễ dàng và đơn giản nhất)

Câu 3:Tập hợp những giá trị thỏa mãn: là (Nhập kết quả theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";")

Câu 4:Biết rằng và . Cực hiếm của (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản dễ dàng nhất )

Câu 5:Giá trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức là (Nhập công dụng dưới dạng số thập phân dễ dàng và đơn giản nhất)

Câu 6:Cho 2 số thỏa mãn . Cực hiếm (Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân dễ dàng và đơn giản nhất )

Câu 7:Biết rằng và . Giá trị của là (Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân đơn giản và dễ dàng nhất )

Câu 8:Số giá bán trị thỏa mãn là  

Câu 9:Số từ bỏ nhiên vừa lòng là

Câu 10:Cho 2 số thỏa mãn . Cực hiếm (nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn độc nhất vô nhị )

 


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán thắc mắc của OLM
1
0

Biết rằng và . Quý hiếm của (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân dễ dàng và đơn giản nhất)


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán câu hỏi của OLM
0
0

Biết rằng và . Quý hiếm của (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản dễ dàng nhất )


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán câu hỏi của OLM
0
0
Câu 1:Biết rằng và . Cực hiếm của (Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân đơn giản và dễ dàng nhất ) Câu 2:Biết rằng và . Quý giá của (Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân dễ dàng và đơn giản nhất) Câu 3:Hai con đường thẳng tuy nhiên song, một cat tuyến cắt hai tuyến phố thẳng tạo thành cặp góc trong cùng phía hơn kém nhau . Số đo nhì góc theo lần lượt là (tính theo độ, nhập công dụng theo cực hiếm tăng dần, ngăn cách nhau do dấu ;) Câu 4:Tập hợp những giá trị thỏa mãn: là (Nhập tác dụng theo quý hiếm tăng dần, chia cách nhau vị dấu ;) Câu...
Đọc tiếp

Câu 1:Biết rằng và . Giá trị của (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân dễ dàng nhất )

 

Câu 2:Biết rằng và . Quý giá của (Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân đơn giản và dễ dàng nhất)

 

Câu 3:Hai con đường thẳng song song, một mèo tuyến cắt hai tuyến đường thẳng tạo ra cặp góc trong thuộc phía hơn yếu nhau . Số đo nhị góc lần lượt là (tính theo độ, nhập kết quả theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau do dấu ";")

 

Câu 4:Tập hợp những giá trị thỏa mãn: là (Nhập tác dụng theo giá trị tăng dần, chia cách nhau vày dấu ";")

 

Câu 5:Giá trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức là (Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân dễ dàng nhất)

 

Câu 6:Biết rằng và . Quý hiếm của là (Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân dễ dàng và đơn giản nhất )

 

Câu 7:Cho 2 số thỏa mãn . Cực hiếm (Nhập công dụng dưới dạng số thập phân dễ dàng nhất )

 

Câu 8:Số giá chỉ trị vừa lòng là  

 

Câu 9:Số từ bỏ nhiên thỏa mãn là 

 

Câu 10:Cho 2 số thỏa mãn . Quý hiếm (nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân gọn duy nhất )


Xem chi tiết
Lớp 7 Toán thắc mắc của OLM
3
0

Biết rằng a:b =-2,4:3,8 cùng 2a+b=6. Quý hiếm của a+b= (Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân đơn giản dễ dàng nhất )


Xem chi tiết
Lớp 7 Toán thắc mắc của OLM
5
0

Biết rằng a:b = 3,5 với 2a-b = 17,2. Quý hiếm của (Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân dễ dàng và đơn giản nhất)


Xem chi tiết
Lớp 7 Toán câu hỏi của OLM
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)