Các lệnh git cơ bản

      21
Home » Tài Liệu kỹ thuật » Git Là Gì? Tổng hợp các lệnh Git cơ phiên bản và nâng cao tất cả lập trình viên yêu cầu biết

*
*
*
*
*
*
*


15. Rebase

git rebase chất nhận được bạn phân tách, dịch rời và bay commit. Với cũng hoàn toàn có thể sử dụng nó để phối kết hợp hai nhánh lại với nhau.

Bạn đang xem: Các lệnh git cơ bản

16. Stash

Nếu bạn muốn loại vứt các chuyển đổi khỏi index của công ty và xáo stashes bọn chúng đi sau thì chúng ta cũng có thể sử dụng lệnh sau:

git stashTiện lợi cho mình khi bạn muốn tạm dừng quá trình hiện tại cùng làm quá trình khác vào một khoảng chừng thời gian. Bạn có thể đặt stash nhiều hơn bộ thay đổi ở cùng một thời điểm.

17. Tags

Đối với tags, thì nó vẫn cung cấp cho mình một phương pháp để theo dõi commit quan tiền trọng.

18. Upstream

Upstream đề cập cho nơi bạn push các biến hóa của mình cùng thường là các nhánh bao gồm (master branch).

19. Working directory, staging area cùng local repo

Với mỗi local repo có ba virtual zone khác nhau. Đó là:

Working DirectoryStaging areacommit area

Working directory là nơi những file new được tạo, tệp tin cũ bị xóa hoặc nơi triển khai các đổi khác đối với các file đang có.Sau khi đổi khác được thực hiện, chúng sẽ tiến hành thêm vào staging area. Vì chưng đó, staging area song khi còn được gọi là index.

Sau lúc các đổi khác hoàn tất, staging area sẽ cất một hoặc những file cần được commit. Câu hỏi tạo một commit sẽ khiến cho Git rước mã new từ staging area và chuyển commit vào repo chính. Kế tiếp commit này sau đó được chuyển mang lại commit area.


Các lệnh Git cơ bản

1. Git config

Công dụng: Hai thiết lập quan trọng của git là user name và e-mail

Có nhiều cách để để điều chỉnh git config, tất cả thể thiết lập cấu hình kết quả output đầu ra màu và biến hóa hành vi git status. Bạn cói thể khám phá git config trong tài liệu Git chủ yếu thức.

Sử dụng: Khi bạn có nhu cầu kiểm tra bên trên và e-mail trong thông số kỹ thuật dùng lệnh:

$ git config Thực tế:# Running git config globally$ git config --global user.email "my
emailaddress.com"$ git config --global user.name "Example"# Running git config on the current repository settings$ git config user.email "my
emailaddress.com"$ git config user.name "Example"

2. Git init

Công dụng: Dùng để sản xuất một kho tàng trữ (repository) cùng 1 dự án (project) mới. Sử dụng: sử dụng lệnh git init trong thư mục nơi bắt đầu của dự án.

3. Git add

Công dụng: Thêm những file vào stage/index. Một trong những cách khác có thể sử dụng git add bằng cách thêm tổng thể thư mục, các file vậy thể.Sử dụng: $ git showroom Trong thực tế: # To địa chỉ all files not staged:$ git địa chỉ cửa hàng .# lớn stage a specific file:$ git địa chỉ cửa hàng index.html# to stage an entire directory:$ git add css

4. Git commit

Công dụng: sử dụng để lưu lại những đổi khác được thực hiện đối với file vào local repository. Để thuận tiện theo dõi commit cùng mỗi commit sẽ có một mã ID quan sát và theo dõi duy nhất.Sử dụng:# Adding a commit with message$ git commit -m "Commit message in quotes"Thực tế: $ git commit -m "My first commit message"[SecretTesting 0254c3d> My first commit message1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)create mode 100644 homepage/index.html

5. Git status

Công dụng: thực hiện lệnh này để trả về trạng thái tại kho tàng trữ (repository). Git status vẫn trả về nhánh thao tác hiện trên của bạn. Trường hợp một file phía bên trong stagging area tuy nhiên không được commit thì nó sẽ hiển thị với git status. Hoặc còn nếu không có thay đổi nào no sẽ trả về nothing to lớn commit, working directory cleanSử dụng:$ git statusThực tế: # Message when files have not been staged (git add)$ git statusOn branch SecretTestingUntracked files: (use "git địa chỉ cửa hàng ..." to lớn include in what will be committed) homepage/index.html# Message when files have been not been committed (git commit)$ git statusOn branch SecretTestingYour branch is up-to-date with "origin/SecretTesting".Changes khổng lồ be committed: (use "git reset HEAD ..." lớn unstage) new file: homepage/index.html# Message when all files have been staged & committed $ git statusOn branch SecretTestingnothing to lớn commit, working directory clean

6. Git branch

Công dụng: Để xác minh nhánh như thế nào trong local repository, thêm hoặc xóa một nhánh mới.Sử dụng:# Create a new branch$ git branch # list all remote or local branches$ git branch -a# Delete a branch$ git branch -d Trong thực tế thì:# Create a new branch$ git branch new_feature# list branches$ git branch -a* SecretTesting new_feature remotes/origin/stable remotes/origin/staging remotes/origin/master -> origin/SecretTesting # Delete a branch$ git branch -d new_featureDeleted branch new_feature (was 0254c3d).

Xem thêm: Cách Thay Đổi/Cài Đặt Tài Khoản Gmail Mặc Định Trên Pc/Mobile

7. Git checkout

Công dụng: thực hiện git checkoutđể biến đổi các chi nhánh.Sử dụng:# Checkout an existing branch$ git checkout # Checkout and create a new branch with that name$ git checkout -b Thực tế:# Switching to lớn branch "new_feature"$ git checkout new_featureSwitched khổng lồ branch "new_feature"# Creating and switching lớn branch "staging"$ git checkout -b stagingSwitched lớn a new branch "staging"

8. Git merge

Công dụng: hòa hợp nhất các nhánh với nhau, sử dụng git merge để kết hợp các thau thay đổi từ nhánh này quý phái nhánh khác.Sử dụng:# Merge changes into current branch$ git merge Trong thực tế:# Merge changes into current branch$ git merge new_featureUpdating 0254c3d..4c0f37cFast-forward homepage/index.html | 297 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 tệp tin changed, 297 insertions(+) create mode 100644 homepage/index.html

9. Git remote

Công dụng: Để liên kết repository với kho lưu trữ từ xa. Sử dụng: # địa chỉ remote repository$ git remote # các mục named remote repositories$ git remote -vTrong thực tế:# Adding a remote repository with the name of beanstalk$ git remote địa chỉ origin git
account_name.git.beanstalkapp.com:/acccount_name/repository_name.git# menu named remote repositories$ git remote -vorigin git
account_name.git.beanstalkapp.com:/acccount_name/repository_name.git (push)

10. Git clone

Công dụng: Để sinh sản một bạn dạng sao làm việc cục bộ với kho tàng trữ từ xa. Thực hiện git clone để coppy và tải kho lưu trữ về sản phẩm tính. Coppy giống cùng với Git init khi thao tác với kho tàng trữ từ xa.Sử dụng: $ git clone Trong thực tế: $ git clone git
account_name.git.beanstalkapp.com:/acccount_name/repository_name.gitCloning into "repository_name"...remote: Counting objects: 5, done.remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.remote: Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0)Receiving objects: 100% (5/5), 3.08 KiB | 0 bytes/s, done.Checking connectivity... Done.

11. Git pull

Công dụng: Chạy git pull để sở hữu phiên bản mới độc nhất của repository. Làm việc với lệnh này kéo các biến hóa từ kho lưu trữ từ xa sang laptop cục bộ.Sử dụng: $ git pull Trong thực tế:# Pull from named remote$ git pull origin stagingFrom account_name.git.beanstalkapp.com:/account_name/repository_name * branch staging -> FETCH_HEAD * [new branch> staging -> origin/stagingAlready up-to-date.# Pull from URL (not frequently used)$ git pull git
account_name.git.beanstalkapp.com:/acccount_name/repository_name.git stagingFrom account_name.git.beanstalkapp.com:/account_name/repository_name * branch staging -> FETCH_HEAD * [new branch> staging -> origin/stagingAlready up-to-date.

12. Git push

Công dụng: dùng làm gửi commit cho kho lưu trữ từ xa. Git push sử dụng 2 tham số: kho lưu trữ từ xa cùng nhánh cơ mà push dành cho.Sử dụng:$ git push # Push all local branches khổng lồ remote repository$ git push —allTrong thực tế: # Push a specific branch khổng lồ a remote with named remote$ git push origin stagingCounting objects: 5, done.Delta compression using up khổng lồ 4 threads.Compressing objects: 100% (3/3), done.Writing objects: 100% (5/5), 734 bytes | 0 bytes/s, done.Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0)To git
account_name.git.beanstalkapp.com:/acccount_name/repository_name.git ad189cb..0254c3d SecretTesting -> SecretTesting# Push all local branches to remote repository$ git push --allCounting objects: 4, done.Delta compression using up khổng lồ 4 threads.Compressing objects: 100% (4/4), done.Writing objects: 100% (4/4), 373 bytes | 0 bytes/s, done.Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0)remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.To git
account_name.git.beanstalkapp.com:/acccount_name/repository_name.git 0d56917..948ac97 master -> master ad189cb..0254c3d SecretTesting -> SecretTesting

Các lệnh Git nâng cao

1. Git stash

Công dụng: Dùng để lưu các đổi khác được thực hiện nó đang chưa ở tâm lý commit mang đến repository. Sử dụng:# Store current work with untracked files$ git stash -u# Bring stashed work back to the working directory$ git stash popTrong thực tế: # Store current work$ git stash -uSaved working directory và index state WIP on SecretTesting: 4c0f37c Adding new file to branchHEAD is now at 4c0f37c Adding new file to branch# Bring stashed work back lớn the working directory$ git stash popOn branch SecretTestingYour branch and "origin/SecretTesting" have diverged,and have 1 and 1 different commit each, respectively. (use "git pull" khổng lồ merge the remote branch into yours)Changes not staged for commit: (use "git showroom ..." to lớn update what will be committed) (use "git checkout -- ..." khổng lồ discard changes in working directory) modified: index.htmlno changes added to lớn commit (use "git add" and/or "git commit -a")Dropped refs/stash
0 (3561897724c1f448ae001edf3ef57415778755ec)

2. Git log

Công dụng: Để hiển thị lịch sử vẻ vang commit theo thời gian cho một repository.Sử dụng: # Show entire git log$ git log# Show git log with date pameters$ git log --=# Show git log based on commit author$ git log --="Author Name"Trong thực tế:# Show entire git log$ git logcommit 4c0f37c711623d20fc60b9cbcf393d515945952fAuthor: Brian Kerr Date: Tue Oct 25 17:46:11 năm 2016 -0500 Updating the wording of the homepage footer commit 0254c3da3add4ebe9d7e1f2e76f015a209e1ef67Author: Ashley Harpp Date: Wed Oct 19 16:27:27 năm 2016 -0500 My first commit message# Show git log with date pameters$ git log --before="Oct 20"commit 0254c3da3add4ebe9d7e1f2e76f015a209e1ef67Author: Ashley Harpp Date: Wed Oct 19 16:27:27 năm nhâm thìn -0500 My first commit message# Show git log based on commit author$ git log --author="Brian Kerr"commit 4c0f37c711623d20fc60b9cbcf393d515945952fAuthor: Brian Kerr Date: Tue Oct 25 17:46:11 năm 2016 -0500 Updating the wording of the homepage footer

3. Git rm

Công dụng: Xóa tệp tin hoặc thư mục khỏi index (staging area). Với git rm có hai tùy chọn buộc phải lưu ý: buộc với lưu vào bộ nhớ lưu trữ cache. Lệnh được lưu trong bộ lưu trữ cache đã xóa file và folder khỏi index. Sử dụng:# to lớn remove a tệp tin from the working index (cached):$ git rm --cached # lớn delete a tệp tin (force):$ git rm -f # to remove an entire directory from the working index (cached):$ git rm -r --cached # to lớn delete an entire directory (force):$ git rm -r -f Trong thực tế:# khổng lồ remove a file from the working index:$ git rm --cached css/style.cssrm "css/style.css"# to delete a tệp tin (force):$ git rm -f css/style.cssrm "css/style.css"# to remove an entire directory from the working index (cached):$ git rm -r --cached css/rm "css/style.css"rm "css/style.min.css"# to delete an entire directory (force):$ git rm -r -f css/rm "css/style.css"rm "css/style.min.css"

Lời khuyên nhủ khi thực hiện Git vào công việc

1. Git cheet sheet

Khi làm việc bạn cũng cần thiết nào nhớ cục bộ các lệnh, thì các bạn nên áp dụng công cụ cung ứng là Git Cheet Sheet nhằm tìm tìm kiếm được lệnh git quan trọng khi làm việc:

2. Nên commit hay xuyên

Nên tách nhỏ tuổi commit và tiến hành commit liên tiếp nhất. Nó hữu ích cho các thành viên vào nhóm dễ dàng tích hợp các bước với nhau nhưng mà không chạm mặt phải xung hốt nhiên hợp nhất.

3. Test rồi mới commit

Lưu ý không được commit nếu chưa hoàn tất thừa trình. Bên cạnh đó trước khi share những đổi khác của bạn với những người khác đề xuất được thử nghiệm kĩ càng.

4. Viết ghi chú khi commit

Viết ghi chú lúc commit để các thành viên trong nhóm nhận biết được loại đổi khác bạn sẽ thực hiện.

Một số chú ý khi thao tác làm việc với Git

Hãy xem xét không phải commit nếu chưa hoàn tất process. Bạn nên test các chuyển đổi của bạn trước khi public.Nên commit hay xuyên bằng cách tách nhỏ tuổi từng commit của khách hàng và commit hay xuyên. Điều này sẽ cung cấp cho những thành viên vào nhóm tiện lợi tích hợp các các bước của chúng ta hơn. Viết những ghi chú commit khiến cho các thành viên khác trong đội biết các chuyển đổi của bạn đã thực hiện. Nếu thực hiện càng cụ thể và cụ thể thì càng tốt.Bạn buộc phải tận dụng các tác dụng của branch sẽ giúp bạn dễ ợt theo dõi những dòng phát triển khác nhau.Bạn cũng bắt buộc theo một Git Workflow để bảo vệ sự đồng bộ giữa các thành viên trong nhóm.

Lời kết

Trên đây là nội dung bài viết khá vừa đủ và cụ thể để giúp đỡ bạn hiểu hơn về Git là gì, cùng một trong những lệnh mà bạn có thể tham khảo để áp dụng trong quá trình làm việc của bản thân đạt được hiệu suất cao hơn. Hy vọng nội dung bài viết trên của thietkewebhcm.com.vn sẽ cung ứng kiến thức và thông tin hữu ích mang lại bạn. Chúc các bạn thành công.