$category_ids, "post__not_in" => array(get_the_ID()), "posts_per_page" => 5, // So bai viet dc hien thi ); $my_query = new wp_query($args); if( $my_query->have_posts() ): echo "Các tin khác"; while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post(); ?> "; endif; wp_reset_query(); echo "";}?>Code css" /> $category_ids, "post__not_in" => array(get_the_ID()), "posts_per_page" => 5, // So bai viet dc hien thi ); $my_query = new wp_query($args); if( $my_query->have_posts() ): echo "Các tin khác"; while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post(); ?> "; endif; wp_reset_query(); echo "";}?>Code css" />

Code Bài Viết Liên Quan Wordpress

      179
*

Code related post wordpress không tồn tại thumbnail

Code related post wordpress này khá cơ phiên bản cơ mà được rất nhiều người sử dụng.

*
Ảnh minch họa Lúc trả thành

term_id; $args=array( "category__in" => $category_ids, "post__not_in" => array(get_the_ID()), "posts_per_page" => 5, // So bai viet dc hien thi ); $my_query = new wp_query($args); if( $my_query->have_posts() ): emang lại "

Các tin khác

"; while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post(); ?> "; endif; wp_reset_query(); emang lại "

Bạn đang xem: Code bài viết liên quan wordpress

";}?>Code css

.relatedcát margin: 20px 0 0; background: #fff; border: 1px solid #bce8f1; border-radius: 4px; padding: 10px;.relatedcát h3 color: #fff; margin: -10px -10px 10px; font-size: 21px; background: #5d86dc; padding: 10px; font-weight: 500; line-height: normal;.relatedcat ul margin-left: 0;.relatedcát ul li list-style-type: none; color: #222; font-size: 16px; line-height: 24px; overflow: hidden; border-bottom: 1px dashed #ccc; padding: 6px 0;.relatedmèo ul li a color: #222;Dạng 3 cột với 2 hàng

term_id; $args=array( "category__in" => $category_ids, "post__not_in" => array(get_the_ID()), "posts_per_page" => 6, // So bai viet dc hien thi ); $my_query = new wp_query($args); if( $my_query->have_posts() ): emang lại "

Bài viết cùng nhà đề:

"; while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post(); ?> "; endif; wp_reset_query(); emang lại "
*

.bai-viet-lien-quan lại margin-top: 2em; border-top: 1px solid #EEE;.bai-viet-lien-quan tiền h3 font-size: 19px; color: black;margin: 20px auto; position: relative;.bai-viet-lien-quan lại ul display: inline-block; margin: 0; width: 100%;.bai-viet-lien-quan ul li list-style: none; width: 33%; color: graytext; float: left; padding-left: 4px; padding-right: 5px;.bai-viet-lien-quan lại ul li .box-image img height: 120px; border-radius: 4px; object-fit: cover; object-position: center;.bai-viet-lien-quan lại h4 font-size: 15px; color: black; line-height: 19px; padding-top: 7px; height: 64px; overflow: hidden;

Xem thêm: Cách Tắt Thông Báo Chrome Win 10, Bật Hoặc Tắt Thông Báo

truyền thông media only screen và (max-width: 600px) .bai-viet-lien-quan ul li width: 50%;.bai-viet-lien-quan ul li .box-image img height: 90px; }
*

.bai-viet-lien-quan tiền margin-top: 2em; border-top: 1px solid #EEE;.bai-viet-lien-quan tiền h3 font-size: 19px; color: black;margin: 20px auto; position: relative;.bai-viet-lien-quan liêu ul display: inline-block; margin: 0; width: 100%;.bai-viet-lien-quan lại ul li color: graytext; padding-left: 4px; padding-right: 5px; list-style: none; margin: 0 auto 15px; display: block; width: 50%; position: relative; overflow: hidden; float: left;.bai-viet-lien-quan lại ul li .box-image img object-fit: cover; object-position: center; width: 72px; height: 72px; padding: 0; margin: 0 15px 0 0; overflow: hidden; float: left; display: flex; border-radius: 3px; align-items: center; justify-content: center;.bai-viet-lien-quan tiền h4 font-size: 15px; color: black; line-height: 19px; padding-top: 7px; height: 64px; overflow: hidden;
media only screen and (max-width: 600px) .bai-viet-lien-quan ul li width: 100%;.bai-viet-lien-quan liêu ul li .box-image img height: 90px; }Một hình dạng hiển thị bài related post title nội dung bài viết đề lên hình hình ảnh. Với giao diện bài viết này chúng ta nên làm nhằm hiện tại mẫu mã 1 mặt hàng và 3 cột sẽ đẹp tuyệt vời nhất. Tìm ‘posts_per_page’ => 6 và sửa số 6 thành số 3 cùng tận thưởng.

*

.bai-viet-lien-quan margin-top: 2em; border-top: 1px solid #EEE;.bai-viet-lien-quan tiền h3 font-size: 19px; color: black;margin: 20px auto; position: relative;.bai-viet-lien-quan ul display: inline-block; margin: 0; width: 100%;.bai-viet-lien-quan tiền ul li list-style: none; color: graytext; margin: 6px 6px 6px; float: left; width: 31.32%; position: relative;.bai-viet-lien-quan tiền ul li .box-image img height: 120px; border-radius: 4px; object-fit: cover; object-position: center;.bai-viet-lien-quan liêu h4 background: rgba(0, 0, 0, 0.5); color: #fff; font-size: 12px; line-height: 21px; overflow: hidden; width: 90%; bottom: 0; padding: 0px 0 10px; text-align: left; position: absolute;
truyền thông only screen and (max-width: 600px) .bai-viet-lien-quan liêu ul li width: 100%;.bai-viet-lien-quan liêu ul li .box-image img height: 100px; }

hotlive