Code Từ Điển Anh Việt Bằng Java

      15

*
Bài tập về công ty từ điển Anh-Việt trao đổi tin tức giữa 2 luồng trong 1 chường trình bằng ống dẫn Pipe

*
byAdmin Sun Oct 07, 2012 7:53 pm


Bạn đang xem: Code từ điển anh việt bằng java

Lưu ý công tác này chỉ cần trao đổi truyền thông media tin giửa 2 luồng trong 1 chương trình. Anh em chỉ Class Main.Class luồng Client:Code:package Dictionary;import java.io.PipedInputStream;import java.io.PipedOutputStream;import java.io.PrintWriter;import java.util.Scanner;public class Client extends Thread /** *
param args */ PipedInputStream inputC; PipedOutputStream outputC; Scanner read; PrintWriter write; String s1,s2; Client() public Client( PipedInputStream input, PipedOutputStream output) this.inputC=input; this.outputC=output; write = new PrintWriter(System.out); write.println("Client vẫn khởi động..."); public void inputString() read = new Scanner(System.in); write = new PrintWriter(System.out); write.print("Nhập từ buộc phải tra>>"); write.flush(); s1 = read.nextLine(); public void Send() write = new PrintWriter(outputC); write.println(s1); write.flush(); public void Reviced() read = new Scanner(inputC); s2 = read.nextLine(); public void Proscing() write = new PrintWriter(System.out); write.println("Ngữ nghĩa: "+s2); write.flush(); public void run() while(true) inputString(); Send(); Reviced(); Proscing(); Class luồng Server:Code:package Dictionary;import java.io.PipedInputStream;import java.io.PipedOutputStream;import java.io.PrintWriter;import java.util.Scanner;public class server extends Thread /** *

Xem thêm: Số Điện Thoại Đặt Hàng Kfc

param args */ String tv<> = "dictionary","hello","cat","pen","phone","rose","table","pig","duck","eat","drink"; String tv2<>= "từ điển","xin chào","con mèo","cây viết","điện thoại","hoa hồng","cái bàn","con lợn","con vịt","ăn","uống"; PipedInputStream inputS; PipedOutputStream outputS; int i; String s1,s2="Xin lỗi tự này không có trong thư viện"; Scanner read; PrintWriter write; Server() public Server( PipedInputStream input, PipedOutputStream output) this.inputS = input; this.outputS = output; write = new PrintWriter(System.out); write.println("Server đang khởi động...!"); write.flush(); public void Reviced() read = new Scanner(inputS); s1 = read.nextLine(); public void Procsing() for(int j =0; j if(s1.equals(tv)) i=j; s2=tv2; public void Send() write = new PrintWriter(outputS); write.println(s2); write.flush(); s2="Xin lỗi tự này không tồn tại trong thư viện"; public void run() while(true) Reviced(); Procsing(); Send(); Lưu ý để update thêm từ bỏ vựng đến từ điển Anh-Việt ta cập nhật ở class Server( chương trình bây giờ chỉ có một số từ 1-1 gian) ngay chiếc này bên Class Server:Code:String tv<> = "dictionary","hello","cat","pen","phone","rose","table","pig","duck","eat","drink"; String tv2<>= "từ điển","xin chào","con mèo","cây viết","điện thoại","hoa hồng","cái bàn","con lợn","con vịt","ăn","uống";Class Main dùng để run chương trình:Code:package Dictionary;import java.io.IOException;import java.io.PipedInputStream;import java.io.PipedOutputStream;public class Main /** *
param args */ public static void main(String<> args) // TODO Auto-generated method stub PipedInputStream inputC = new PipedInputStream(); PipedOutputStream outputC = new PipedOutputStream(); PipedInputStream inputS = new PipedInputStream(); PipedOutputStream outputS = new PipedOutputStream(); System.out.println("Chương trình từ từ điển Anh-Việt!"); try inputS.connect(outputC); outputS.connect(inputC); server S = new Server(inputS, outputS); Client C = new Client(inputC, outputC); S.start(); C.start(); catch (IOException e) // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace();
hotlive |

Hi88