Công thức độc lập vật lý 12

      310

Các hệ thức chủ quyền với thời gian được áp dụng cực kỳ các cùng cực kỳ đặc biệt được vận dụng để giải những bài bác toán thù giao động cơ.

Bạn đang xem: Công thức độc lập vật lý 12


*
ctvthietkewebhcm.com.vn19 2 thời gian trước 30695 lượt coi | Vật Lí 12

Các hệ thức tự do cùng với thời hạn được thực hiện cực kì nhiều với hết sức quan trọng được áp dụng để giải những bài toán dao động cơ.


lấy một ví dụ minh họa:

Hướng dẫn:

 

Hướng dẫn:

 

Hướng dẫn:

 

$Rightarrow $ Chọn B

 

Hướng dẫn:

 

 

Hướng dẫn:

 

 

$ extx = frac extx_ extM ext + extx_ extN ext2xrightarrow exta = - ext !!omega!! ext ^ ext2 extx ext a = frac exta_ extM ext + exta_ extN ext2 ext = frac ext15 + 35 ext2 ext = 25 (cm/ exts^ ext2 ext)$ $Rightarrow $ Chọn C

 

Hướng dẫn:

 

 

Hướng dẫn:

< extx^ ext2 ext + frac extv^ ext2 ext !!omega!! ext ^ ext2 ext = extA^ ext2Rightarrow left| extx ight| ext = sqrt extA^ ext2 ext - frac extv^ ext2 ext(2 !!pi!! ext f)^ ext2 ext Rightarrow fracleft extx_ ext1 ight ext = fracsqrt extA^ ext2 ext - frac ext(4,8 !!pi!! ext fA)^ ext2 ext(2 !!pi!! ext ext.4f)sqrt extA^ ext2 ext - frac ext(4,8 !!pi!! ext fA)^ ext2 ext(2 !!pi!! ext ext.3f) ext = fracsqrt extA^ ext2 ext - (0,6A ext)^ ext2sqrt extA^ ext2 ext - (0,8A ext)^ ext2 ext = frac ext4 ext3 ext = frac ext12 ext9>

 

$Rightarrow $ Chọn B

 

Hướng dẫn:

 

 

3A_1=A_2fracm_2m_1=3^2.3=27> $Rightarrow $ Chọn D.

 

Hướng dẫn:

 

những bài tập từ luyện:

Câu 1: Một vật giao động điều hòa cùng với biên độ A, tần số góc $ ext !!omega!! ext $. khi trang bị giải pháp địa điểm cân đối $ ext0,5A$ thì vận tốc của thiết bị là:

A. $ ext !!omega!! ext A$ B. $frac ext !!omega!! ext A ext2$ C. $frac ext !!omega!! ext Asqrt ext2 ext2$ D. $frac ext !!omega!! ext Asqrt ext3 ext2$

Câu 2: Một vật dụng dao động điều hòa với biên độ A, tốc độ cực to là $ extv_ extmax$. Vật bao gồm vận tốc $ ext0,6 extv_ extmax$ khi li độ của đồ có độ to là:

 

A. $ ext0,4A$ B. $ ext0,8A$ C. $ ext0,6A$ D. $ ext0,5A$

Câu 4: Một thứ xấp xỉ điều hòa cùng với biên độ A, tần số góc $omega $. Tại 1 thời điểm, li độ x, gia tốc v với vận tốc a của thứ có hệ thức đúng là:

A B.  C. $ exta = - !!omega!! ext x$ D. $ exta = - ext !!omega!! ext ^ ext2 extx$

Câu 5 (CĐ-2012): Một thứ xê dịch ổn định cùng với tần số góc $5 ext rad/s$. Lúc đồ vật trải qua li độ $5 ext cm$ thì nó gồm tốc độ là $25 ext cm/s$. Biên độ xê dịch của thứ là:

A. $5,24 ext cm$ B. $5sqrt2 cm$ C. $5sqrt3 ext cm$ D. $10 ext cm$

Câu 6 (CĐ-2011): Một trang bị dao động cân bằng cùng với chu kì 2 s, biên độ 10 centimet. lúc thiết bị giải pháp địa chỉ thăng bằng 6 cm thì tốc độ của chính nó bằng:

A. $12,56 ext cm/s$ B. $đôi mươi,08 ext cm/s$ C. $25,13 ext cm/s$ D. $18,84 ext cm/s$

Câu 7: Một trang bị xê dịch điều hòa với biên độ 5 centimet. Khi đồ bao gồm li độ là 4 centimet thì vận tốc là $ ext6 !!pi!! ext $ cm/s. Tần số dao động của vật là:

A. $operatornamef=1 Hz$ B.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Email Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Tạo Email Google Theo Tên Miền Công Ty

 $operatornamef=1,2 Hz$ C. $operatornamef=3 Hz$ D. $operatornamef=4,6 Hz$

Câu 8 (ĐH-2011): Một hóa học điểm xê dịch ổn định trên trục Ox. Khi chất điểm trải qua địa điểm thăng bằng thì vận tốc của nó là $20 ext cm/s$. Khi chất điểm có tốc độ là $10 ext cm/s$ thì gia tốc của nó tất cả độ phệ là $40sqrt3 ext cm/ exts^2$. Biên độ xấp xỉ của chất điểm là:

A. $5 ext cm$ B. $4 ext cm$ C. $10 ext cm$ D. $8 ext cm$

Câu 9: Một chất điểm dao động cân bằng bên trên trục Ox cùng với chu kì 2 s với biên độ 9 cm. Tại thời gian t, lực hồi sinh tác dụng lên đồ bao gồm độ béo $operatornameF=0,15 N$ và đụng lượng của đồ gia dụng lúc đó là $ extp = 37,5sqrt ext2 ext gm/s$. Lấy < ext !!pi!! ext ^ ext2 ext = 10>. Kăn năn lượng của thiết bị nặng là:

A. 0,15 kithietkewebhcm.com.vnm B. 0,25 kithietkewebhcm.com.vnm C. 0,12 kg D. 0,2 kg

Câu 11: Một nhỏ rung lắc xoắn ốc nằm hướng ngang tất cả trái nặng trĩu tất cả cân nặng $operatornamem=100 g$ thực hiện giao động điều hòa. Khi chất điểm nghỉ ngơi biện pháp địa chỉ cân đối 6 cm thì tốc độ của trang bị bằng $ ext0,4 extm/s$ và khả năng kéo về công dụng lên thiết bị tất cả độ béo bởi 0,15 N. Biên độ dao động hóa học điểm là:

A. 4centimet B. $5sqrt5$ centimet C. 5 cm  D. 10 cm

Câu 12: Một trang bị xấp xỉ ổn định gồm tốc độ với tọa độ tại thời khắc $t_1$ với $t_2$ tương xứng là: $operatornamev_1=trăng tròn cm/s$, $operatornamex_1=8sqrt3 cm$ và $operatornamev_2=20sqrt2 cm/s$, $operatornamex_2=8sqrt2 cm$. Vận tốc cực đại của trang bị giao động là:

A. $40sqrt2 ext cm/s$ B. $40 ext cm/s$ C. $40sqrt3 ext cm/s$ D. $ ext80 cm/s$

Câu 13: Một hóa học điểm dao động điều hòa bên trên trục Ox. Tại thời gian $operatornamet_1, t_2$ tốc độ với vận tốc của đồ vật có mức giá trị tương xứng là $v_1=10sqrt3 ext cm/s, exta_1=-1 ext m/ exts^2$ với $ extv_ ext2 ext = -10 cm/s$, $ exta_ ext2 ext = -sqrt ext3 ext m/ exts^ ext2$. Li độ tại thời gian $ extt_ ext2$ của đồ dùng là:

A. $-1 ext cm$ B. $ ext1 cm$ C. $frac1sqrt3 ext cm$ D. $ ext3 extcm$

Câu 14: Động lượng với tốc độ của một thứ nặng 1 kithietkewebhcm.com.vnm dao động ổn định trên các thời gian $ extt_ ext1 ext, extt_ ext2$ có giá trị tương ứng , $operatornamep_2 = 0,16 kgm/s$, $operatornamea_1 = 0,64 m/s^2$, $operatornamea_2 = 0,48 m/s^2$. Động năng biến thiên cùng với chu kì:

A. $ ext0,25 !!pi!! ext exts$ B. $ ext0,125 !!pi!! ext exts$ C. $ ext0,5 !!pi!! ext exts$ D. $ ext0,5 exts$

Câu 15: Trong xấp xỉ cân bằng, Hotline vận tốc với tốc độ trên nhì thời điểm khác biệt lần lượt là $ extv_ ext1 ext, extv_ ext2$ và $ exta_ ext1 ext, exta_ ext2$thì tần số góc được xác định bởi biểu thức nào sau đó là đúng?

Câu 16Một đồ dao động điều hòa cùng với biên độ A xung quanh địa chỉ thăng bằng O. Ở địa chỉ M, vật tất cả li độ $ extx_ ext1$ với tốc độ $ extv_ ext1$. Tại vị trí N, thiết bị có li độ $ extx_ ext2$ cùng vận tốc $ extv_ ext2$. Biên độ A là:

A. $sqrtfrac extv_ ext1^ ext2 extx_ ext2^ ext2 ext + v_ ext2^ ext2 extx_ ext1^ ext2 extv_ ext1^ ext2 ext - v_ ext2^ ext2$  B. $sqrtfrac extv_ ext1^ ext2 extx_ ext2^ ext2 ext - v_ ext2^ ext2 extx_ ext1^ ext2 extv_ ext1^ ext2 ext + v_ ext2^ ext2$ C. $sqrtfrac extv_ ext1^ ext2 extx_ ext2^ ext2 ext - v_ ext2^ ext2 extx_ ext1^ ext2 extv_ ext1^ ext2 ext - v_ ext2^ ext2$ D. $sqrtfrac extv_ ext1^ ext2 extx_ ext2^ ext2 ext + v_ ext2^ ext2 extx_ ext1^ ext2 extv_ ext1^ ext2 ext + v_ ext2^ ext2$

Câu 17: Một hóa học điểm dao động cân bằng bên trên một quãng thẳng, khi trải qua M và N chất điểm bao gồm vận tốc lần lượt là $ exta_ extM ext = 3 extm/ exts^ ext2$ cùng $ exta_ extN ext = 8 m/ exts^ ext2$. A là 1 trong những điểm trên đoạn MN với $ extAM = 3 ext.AN$. Gia tốc hóa học điểm Lúc trải qua A:

A. $11 ext m/ exts^2$ B. $5 ext m/ exts^2$   C. $ ext2,75 m/ exts^2$ D. $6,75 ext m/ exts^2$

Câu 18: Li độ với vận tốc của một thứ giao động điều hòa liên hệ cùng nhau theo biểu thức $frac extx^ ext236 ext + frac extv^ ext20,09 ext = 1$. Trong đó $ extx$ và $ extv$ theo lần lượt tính theo đơn vị chức năng $ extcm$cùng $ extm/s$. Biên độ giao động của thiết bị là:

A. 6 centimet B. 3 cm C. 4 centimet D. 5 cm

Câu 20: Hai vật dụng xấp xỉ ổn định dọc theo những trục song tuy vậy với nhau. Phương thơm trình xấp xỉ của các thiết bị theo lần lượt là $ extx_ ext1 ext = extA_ ext1 extcosleft( ext !!omega!! ext t + ext !!varphi!! ext _ ext1 ight) left( extcm ight)$và $ ext extx_ ext2 ext = extA_ ext2 extcosleft( ext !!omega!! ext t + ext !!varphi!! ext _ ext2 ight) ext left( extcm ight)$.Biết $ ext3x_ ext1^ ext2 ext + 2x_ ext2^ ext2 ext = 50 left( extc extm^ ext2 ight)$. Tại thời khắc t, đồ vật máy nhì đi qua địa chỉ tất cả li độ $operatornamex_2=1 cm $cùng với vận tốc $ extv_ ext2 ext = 15 cm/s$. khi kia thứ thứ nhất gồm vận tốc bằng:

A. $ ext5 cm/s$   B. $ ext5sqrt ext3 ext cm/s$  C. $10 extcm/s$ D. $2,5 extcm/s$