Đề kiểm tra 15 phút toán 7

      16

Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút toán 7


*

Xem thêm: Chính Thức Cho Phép Chuyển Nhương Tên Miền Chính Thức Của Kites

Đề soát sổ 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đa thức – Trắc nghiệm 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 – Năm học ….

Môn Toán 7 – Đại Số

Thời gian làm cho bài: 15 phút

Trong từng câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1:Bậc của đa thức là:

*
là:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 2:Đa thức thu gọn gàng của nhiều thức: x6+ x2y5+ xy6+ x2y5– xy6là:

A. X6+ 2x5y2

B. X6+ 2x2y5– 2xy6

C. X6– 2x2y5

D. X6+ 2x2y5

Câu 3:Cho hai nhiều thức phường = x2y + xy2– 5x2y2+ x3, Q = 3xy2– x2y + x2y2

Tổng phường + Q là đa thức nào bên dưới đây?

A. -4x2y2– x3+ 4xy2

B. -4x2y2+ x3+ 4xy2

C. 4x2y2+ x3+ 4xy2

D. -4x2y2+ x3– 4xy2

Câu 4:Giá trị của nhiều thức 1/3 x2y2– xy – 1 tại x = 3, y = 1 là:

A. 6 B. -4 C. 4 D. -6

Câu 5:Cho nhiều thức

P(x) = 3x2– 3x – 1 + x4

Q(x) = 5x3+ 2x4– x2– 5x3– x4+ 1 + 3x2+ 5x2

Tìm nhiều thức R(x) làm sao để cho P(x) + R(x) = Q(x)

A. 4x2+ 3x + 2 B. 4x2– 3x + 2

C.-4x2+ 3x + 2 D. 4x2+ 3x – 2

Câu 6:Hệ số tối đa và hệ số tự bởi của nhiều thức 4x6-3x2+ 5/2 x5-2x6-2 là:

A. -2 cùng 4 B. 4 với -2

C. 2 và -2 D. -2 và 2

Câu 7:Nghiệm của nhiều thức 4x + 5 là:

*

Câu 8:x = một là nghiệm của nhiều thức nào dưới đây?

A. -x + 1 B. -x2-1 C. X2+ x D. X2+ 1

Câu 9:Tìm a để đa thức f(x) = 2ax + 1 thừa nhận x = 1/2 là nghiệm?

A. 1 B.-1 C.-2 D. 2

Câu 10:Cho f(x) = 4x2+ 9x – 4, g(x) = -4x2– 5x + 2. Tìm kiếm nghiệm của đa thức f(x) + g(x)?

*

Đáp án cùng thang điểm

Mỗi câu vấn đáp đúng được một điểm

12345
CDBBA
678910
CBABA

Câu 1:Chọn C

Câu 2:Ta có: x6+ x2y5+ xy6+ x2y5-xy6= x6+ 2x2y5. Lựa chọn D

Câu 3:

Ta có p. + Q=x2y + xy2– 5x2y2+ x3+ 3xy2– x2y + x2y2

= -4x2y2+ x3+ 4xy2

Chọn B

Câu 4:Thay x = 3, y = 1 vào nhiều thức ta có giá trị của nhiều thức là

1/3.32.12– 3.2 – 1 = -4

Chọn B

Câu 5:Thu gọn Q(x) = x4+ 7x2+ 1

Khi kia R(x) = Q(x) – P(x) = 4x2+ 3x + 2. Chọn A

Câu 6:Thu gọn gàng 4x6– 3x2+ 5/2 x5– 2x6-2 = 2x6+ 5/2 x5-3x2-2

Hệ số cao nhất là 2, thông số tự vì là -2. Chọn C

Câu 7:Ta gồm 4x + 5 = 0 ⇒ x = -5/4. Lựa chọn B

Câu 8:Chọn A

Câu 9:Thay x = một nửa vào biểu thức ta bao gồm f(1/2) = 2a.1/2 + 1 = 0 ⇒ a + 1 = 0 ⇒ a = -1

Chọn B

Câu 10:Ta bao gồm f(x) + g(x) = 4x-2.

Cho 4x – 2 = 0 ⇒ 4x = 2 ⇒ x = 1/2. Lựa chọn A

Post navigation


⟵Đề chất vấn 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đa thức – Trắc nghiệm 1)
Đề đánh giá 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đa thức – Trắc nghiệm 3)⟶
hotlive |

https://hi88n.com/