Định giá tiếng anh là gì

      39

Dưới đấy là một số thuật ngữ siêng ngành đánh giá và thẩm định giá

1. Valuation / Appraisal (n) => thẩm định và đánh giá giá2. Valuer / Appraiser (n) => đánh giá và thẩm định viên3. Property / Assets (n) => Tài sản; của cải; đồ gia dụng sở hữu4. Similar property (n) => gia sản tương tự5. Single-property (n) => gia tài riêng biệt6. Market value (n) => quý giá thị trường7. As of a given date (phr) => Vào thời khắc cụ thể8. Actual market transation (phr) =>Giao dịch thực tiễn trên thị trường9. Provide sound evidence (phr) => hỗ trợ bằng triệu chứng cụ thể10. Estimate (v) => Đánh giá; mong lượng11. Determined (adj) => Được xác định12. Real estate industry (n) => Ngành không cử động sản.13. Accruals for depreciation: khấu hao tích lũy14. Adequate profitability: kĩ năng lợi nhuận tương ứng15. Administrative (compliance) review: để ý thực thi16. Ad valorern property taxation: thuế định bên trên tài sản17. Adjusted book value: cực hiếm sổ sách được điều chỉnh18. Age-life method: phương thức tuổi thọ19. Risks yield (ARY): tỷ suất khủng hoảng rủi ro toàn bộ20. Asset - based approach: phương pháp dựa vào tài sản21. Assumptions: các giả thiết22. Auction: đấu giá23. Average competent management: khả năng cai quản trung bình24. Bona vacantia: gia tài không bạn nhận25. Book value: cực hiếm sổ sách26. Bundle of rights: đội quyền27. Business valuation: thẩm định và đánh giá giá doanh nghiệp28. Calibration: kiểm tra29. Capitalization factor: vốn hóa30. Capitalization: hệ số vốn hóa31. Capitalization rate (all risks yield): tỷ suất vốn hóa32. Capital structure: cơ cấu vốn33. Carrying amount: số thực hiện34. Cash flow: mẫu tiền35. Cash generating unit: đơn vị hoạt động36. Certificate of value: ghi nhận giá trị/ chứng thư giá trị37. Comparable data: dữ liệu so sánh38. Comparable sales method: phương thức so sánh giá bán39. Compliance review: chú ý chấp thuận40. Compliance statement: cam kết tuân thủ41. Component value: cực hiếm cấu thành42. Condemnation: trưng dụng43. Contract rent or Passing rent: hợp đồng mang lại thuê44. Control premium: đội giá do quyền kiểm soát45. Cost: chi phí46. Cost approach: bí quyết tiếp cận đưa ra phí47. Cost approach for valuing fine art: giải pháp tiếp cận chi tiêu cho đánh giá mỹ thuật48. Cost model: mô hình chi phí49. Curable depreciation: bớt trừ rất có thể phục hồi50. Current assets; gia tài lưu động51. Annuity => Trả góp52. Anticipation => Dự báo53. Assemblage value => giá bán trị bình thường (giá trị hội tụ)54. Assessed value => giá bán trị mong lượng55. Rateable value => xác suất đánh thuế56. Taxation value => Tính thuế57. Asset valuation => đánh giá giá tài sản58. Auction price => giá bán trúng thầu59. Biological asset => gia tài sinh học60. Business entity => Doanh nghiệp61. Business valuer => thẩm định viên doanh nghiệp62. Compulsory acquisition/ purchase => Trưng thu/ download bắt buộc63. Contractor" method => phương pháp nhà thầu64. Crop(ping) farms => nông trại cây trồng65. Current cost Convention (Accounting) => Quy ước giá cả hiện hành (kế toán)66. Dairy farms => trang trại gia súc67. Damage => hỏng hỏng68. Debenture => Giấy nợ69. Deed Restrictions and Restrictive Covenants => các hạn chế và quy định hạn chế70. Definition of the Valuation Assignment => Định nghĩa trách nhiệm thẩm định giá71. Demad (in a Property market) => ước (trong thị phần tài sản)72. Depreciable amount => Số khấu hao73. Depreciated Replacement cost => ngân sách chi tiêu thay thế giảm trừ74. Depreciation => giảm trừ


Bạn đang xem: định giá tiếng anh là gì

*

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Http Error 403 Google Drive !, Cách Sửa Lỗi 403 Forbidden Error

*

gmail.comLiên kết: doanh nghiệp dịch thuật - Dịch thuật tiếng Anh - Dịch thuật tiếng Nhật - Dịch thuật giờ Hàn

https://hi88n.com/