Hàm mail trong php

      56

Gửi mail vào php qua gmail cùng mailtrap phía dẫn chúng ta cách giữ hộ mail tự php đến người tiêu dùng thông qua gmail với mailtrap. Mời các bạn xem sơ qua nội dung, rõ ràng thực hiện xem video bên dưới nhé.


Bạn đang xem: Hàm mail trong php

*

Gửi mail trong php qua gmail

Yêu cầu:

Bạn phải có một tài khoản gmail để nhờ tin nhắn gửi mailTài khoản dùng làm gửi mail đề xuất bật tính năng truy vấn kém an toànBạn nên dùng thư viện PHPMailer nhằm gửi mail

Thực hiện:

Đăng ký thông tin tài khoản gmail + cấu hình truy cập nhát an toànGiải nén tệp tin vừa down, dịch rời folderPHPMailer-master vào folder websiteTạo/Mở trang web để nhờ cất hộ mailViết hàm gởi mail

function GuiMail() require "PHPMailer-master/src/PHPMailer.php"; require "PHPMailer-master/src/SMTP.php"; require "PHPMailer-master/src/Exception.php"; $mail = new PHPMailerPHPMailerPHPMailer(true);//true:enables exceptions try $mail->SMTPDebug = 0; //0,1,2: chính sách debug. Lúc chạy ngon thì chỉnh lại 0 nhé $mail->isSMTP(); $mail->CharSet = "utf-8"; $mail->Host = "smtp.gmail.com"; //SMTP servers $mail->SMTPAuth = true; // Enable authentication $mail->Userthietkewebhcm.com.vn = "emailCủaBạnỞGmail"; // SMTP userthietkewebhcm.com.vn $mail->Password = "MậtKhẩuEmailCuaBan"; // SMTP password $mail->SMTPSecure = "ssl"; // encryption TLS/SSL $mail->Port = 465; // port to lớn connect to lớn $mail->setFrom("emailCủaBạnỞGmail", "Tên tín đồ gửi" ); $mail->addAddress("emailNguoiNhan", "TênNgườiNhận"); //mail với tên tín đồ nhận $mail->isHTML(true); // Set email format lớn HTML $mail->Subject = "Tiêu đề thư"; $noidungthu = "Nội dung thư"; $mail->Body = $noidungthu; $mail->smtpConnect( array( "ssl" => array( "verify_peer" => false, "verify_peer_thietkewebhcm.com.vn" => false, "allow_self_signed" => true ) )); $mail->send(); echo "Đã nhờ cất hộ mail xong"; catch (Exception $e) echo "Mail không gởi được. Lỗi: ", $mail->ErrorInfo; //function GuiMailTạo trang lienhe.php + nhúng bootstrap + code chế tạo ra form:

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Giảm Size Ảnh Trực Tuyến Mà Vẫn Giữ Nguyên Chất Lượng Ảnh

email
Nội dung liên hệ
GỬI LIÊN HỆ
Đón sự kiện submit lên và gọi hàm gửi mailif (isset($_POST<"btn">)) GuiMail(); header("location:lienhe_guimailxong.php");//ifSoạn nội dung thư liên hệ$noidungthu = "

Thư liên hệ từ khách hàng

e-mail khách hàng: $_POST<"email">

";

– Đọc ngôn từ từ file: noidungthulienhe.txt

Thư tương tác từ khách hàng hàng

e-mail khách hàng: email

Đọc file ngôn từ thư

$noidungthu = file_get_contents("noidungthulienhe.txt");$noidungthu = str_replace(< "email" , "noidung">, <$_POST<"email">, $_POST<"noidunglienhe">>, $noidungthu);

Gửi mail vào php với mailtrap

Đăng ký tài khoản ở mailtrap: Vào https://mailtrap.io/và đăng ký, rất có thể dùng tài khoản google bao gồm sẵn cũng được.

Trong màn hình quản trị , các bạn sẽ thấy gồm My inbox.

*

Cấu hình các thông số kỹ thuật gửi mail: Nhắp My inboxrồi nhắp SMTP Settings => Show Credentials

*

Sử dụng quý giá các thông số Host, Port, userthietkewebhcm.com.vn, password trong các hàm nhờ cất hộ mail