Hóa đơn sai số tiền có điều chỉnh được không

      40

Trong trường đúng theo lập hóa đối kháng điện tử nhưng lại bị viết không đúng số chi phí thì xử lý như vậy nào? bài viết này, kế toán tài chính Lê Ánh đã hướng dẫn chúng ta cách xử lý hóa đơn điện tử bị viết không đúng số tiền.

Bạn đang xem: Hóa đơn sai số tiền có điều chỉnh được không

1. Văn bạn dạng pháp dụng cụ hướng dẫn xử trí hóa đơn điện tử viết không nên số tiền

Nghị định 119/2018/NĐ-CPThông bốn 68/2019/TT-BTCNghị định 123/2020/NĐ-CP

2. Phương pháp xử lý hóa đơn điện tử viết không đúng số tiền

2.1 Đối với hóa solo có mã của phòng ban thuế

Tình huống 1: Hóa đơn điện tử lập bị không nên số chi phí nhưng chưa gửi cho tất cả những người mua

Theo điều 19, nghị định 123/2020/NĐ-CP về xử lý sai sót thì:

"Trường phù hợp người phân phối phát hiện nay hóa 1-1 điện tử đã được cấp cho mã của phòng ban thuế chưa gửi cho người mua gồm sai sót thì người cung cấp thực hiện thông tin với cơ quan thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về vấn đề hủy hóa solo điện tử tất cả mã vẫn lập bao gồm sai sót và lập hóa đối chọi điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đối kháng mới sửa chữa thay thế hóa đối chọi đã lập để gửi cho những người mua. Cơ sở thuế thực hiện hủy hóa đối chọi điện tử đã được cung cấp mã bao gồm sai sót giữ trên hệ thống của cơ quan thuế."

Như vậy, người bán triển khai xử lý không nên sót hóa đối kháng điện tử trong trường hợp này như sau:

Bước 1: fan bán thông tin sai sót với ban ngành thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA của nghị định 123/2020/NĐ-CP

Bước 2: diệt hóa đối chọi điện tử gồm mã sẽ lập sai

Trên phần mềm hóa đối kháng điện tử, người chào bán lựa chọn chức năng hủy hóa 1-1 điện tử sẽ lập

Bước 3: Lập hóa solo điện tử mới

Chọn công dụng lập hóa solo điện tử thay thế (trên hóa đối kháng điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này sửa chữa hóa 1-1 số …. Cam kết hiệu…., ngày tháng năm”).Ký số, gửi mang lại cơ quan thuế để cung cấp mã cho hóa đối chọi điện tử mớiGửi hóa đối kháng điện tử mới cho những người mua

Tình huống 2: Hóa solo điện tử lập bị không đúng số tiền dẫu vậy đã gửi cho người mua

Có 2 phương pháp xử lý trường hợp này như sau:

Cách 1: Lập hóa đơn điều chỉnh

Theo ngôn từ của điều 19, nghị định 123/2020/NĐ-CP phía dẫn:

"Người phân phối lập hóa 1-1 điện tử kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường thích hợp người chào bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bạn dạng thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa solo đã lập có sai sót thì người phân phối và người tiêu dùng lập văn bản thỏa thuận ghi rõ không nên sót, tiếp nối người cung cấp lập hóa đối kháng điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử kiểm soát và điều chỉnh hóa đối kháng điện tử vẫn lập gồm sai sót phải tất cả dòng chữ “Điều chỉnh đến hóa 1-1 Mẫu số... Ký hiệu... Số... Ngày... Tháng... Năm”."

Như vậy, các bước thực hiện nay được mô rộp như sau:

Bước 1: Người phân phối và người mua lập văn bạn dạng thỏa thuận ghi rõ không nên sót sai thông tin hàng hóa, dịch vụ

Bước 2: Người bán lập chủng loại 04/SS-HĐĐT mang đến cơ quan Thuế nhằm ghi dấn sai sót

Bước 3: Người chào bán lập hóa đối chọi điều chỉnh

Trên hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh ghi rõ “Điều chỉnh mang lại hóa đối chọi Mẫu số... Ký kết hiệu... Số... Ngày... Tháng... Năm”.” như chủng loại dưới đây:

Lưu ý: Vì sử dụng hóa 1-1 điện tử (phần mềm tự động hóa tính số tiền), không phải là hóa đơn viết tay như lúc trước nên các sai sót về số chi phí trên hóa đơn điện tử chỉ tới từ các tại sao (1) sai 1-1 giá; (2) không nên số lượng; (3) không nên thuế suất.

a. Trường hợp sút số tiền giấy hóa solo (bị sai cả đơn giá, thành tiền, chi phí thuế)c. Trường vừa lòng sai số lượng mặt hàng


*

 


*

e. Trường hợp sai cực hiếm thuế suất


*

Bước 4: Người buôn bán ký số, gửi mang đến cơ quan tiền Thuế nhằm xin cung cấp mã mang đến hóa đối kháng điều chỉnh


Bước 5: nhờ cất hộ hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh và biên phiên bản ghi nhấn sai sót cho những người mua để ship hàng giải trình về sau.

Cách 2: Lập hóa 1-1 thay thế

Theo điều 19, nghị định 123/2020/NĐ-CP thì:

“b2) Người cung cấp lập hóa đối chọi điện tử mới sửa chữa cho hóa đối chọi điện tử gồm sai sót trừ trường hợp người bán và người tiêu dùng có thỏa thuận hợp tác về việc lập văn bạn dạng thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập gồm sai sót thì người buôn bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ không nên sót, sau đó người buôn bán lập hóa đối kháng điện tử sửa chữa hóa đối chọi đã lập tất cả sai sót.

Xem thêm: Lỗi Not Connection Are Available Win 7, Sửa Lỗi Not Connected Connections Are Available

Hóa 1-1 điện tử mới thay thế sửa chữa hóa đơn điện tử vẫn lập tất cả sai sót phải gồm dòng chữ “Thay thế cho hóa đối chọi Mẫu số... Ký kết hiệu... Số... Ngày... Tháng... Năm”.

Người chào bán ký số trên hóa đối kháng điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đối chọi điện tử đang lập gồm sai sót tiếp nối người phân phối gửi cho tất cả những người mua (đối với ngôi trường hợp áp dụng hóa 1-1 điện tử không tồn tại mã của phòng ban thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để ban ngành thuế cấp mã mang lại hóa đối chọi điện tử new để gửi cho tất cả những người mua (đối với ngôi trường hợp thực hiện hóa solo điện tử có mã của ban ngành thuế).”

Như vậy, bạn đọc xử lý như sau:

Bước 1: Người chào bán và người tiêu dùng lập văn bạn dạng thỏa thuận không đúng sót, trong các số ấy nêu đề xuất lập hóa đối chọi thay thế

Bước 2: Người buôn bán hủy hóa đối kháng đã lập (chọn hủy hóa 1-1 trên ứng dụng hóa đối kháng điện tử)

Bước 3: Người bán lập hóa 1-1 mới, trên hóa đối kháng mới ghi rõ “Thay núm cho hóa đối chọi Mẫu số... Ký hiệu... Số... Ngày... Tháng... Năm”.

Bước 4: Gửi phòng ban Thuế cấp cho mã mang đến hóa đơn thay thế

Bước 5: gửi hóa đơn cho người mua cùng biên phiên bản ghi dìm sai sót nhằm giải trình về sau.

2.2 Đối với hóa đơn không tồn tại mã của cơ sở Thuế bị không nên số tiền

Cách 1: Lập hóa solo điều chỉnh

Bước 1: Người bán và người mua lập văn phiên bản thỏa thuận ghi rõ không nên sót

Bước 2: Người chào bán lập mẫu mã 04/SS-HĐĐT mang lại cơ quan lại Thuế nhằm ghi dấn sai sót

Bước 3: Người buôn bán lập hóa đối chọi điều chỉnh

Trên hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh ghi rõ “Điều chỉnh mang đến hóa 1-1 Mẫu số... Ký hiệu... Số... Ngày... Tháng... Năm”.” như chủng loại dưới đây:

Vì áp dụng hóa solo điện tử (phần mềm tự động hóa tính số tiền), chưa hẳn là hóa đối chọi viết tay như trước nên các sai sót về số tiền trên hóa đơn điện tử chỉ tới từ các tại sao (1) sai đối kháng giá; (2) không nên số lượng; (3) sai thuế suất.

a. Trường hợp sút số tiền bạc hóa 1-1 (bị không nên cả đối kháng giá, thành tiền, tiền thuế)