Insert Tiếng Việt Vào Mysql

      68

Mình vẫn có tác dụng một phầm mềm làm chủ viết bởi java swing, mà lại khi insert dữ liệu từ form dưới tiện ích vào mysql phpmyadmin thì bên trên mysql lại bị lỗi font. Ví dụ: Trường -> Tr??ngMình đã thử đưa định dạng trên mysql sang utf8_unicode_ci, utf8_general_ci, uft8_vietnamese_ci,… với charmix utf8 nhưng mà vẫn bị. Mong phần đông bạn chỉ cho khách hàng biện pháp giải quyết, bản thân search đủ demo vị trí và hồ hết giải pháp rồi vẫn không được. Cám ơn phần nhiều ngườiP/s: Mình kết nối mysql cùng với tiện ích bởi thỏng viện JDBC.


Bạn đang xem: Insert tiếng việt vào mysql

mình cũng trở thành kiểu như các bạn, nhưng lại mình là về web. Mình sửa 2 method

response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); request.setCharacterEncoding("UTF-8");thì thành công. Ko biết swing có kiểu như vậy ko?Hi vọng giúp dc bạn


Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Trang Liên Hệ Wordpress Với Contact Form 7, Làm Thế Nào Để Tạo Contact Form 7 Wordpress

Squốc lộ chúng ta chỉ việc để utf8_unicode_ci hoặc utf8_vietnamese_ci là được rồi, khác biệt chỉ sinh hoạt bí quyết đối chiếu với thu xếp kí trường đoản cú thôi.Vấn đề chắc nằm tại vị trí code Java, các bạn chuyển code lên mẫu nào, mà lại lỗi vào mysql tốt lỗi Khi hiển thị vào sản phẩm?


lỗi vào mysql Khi mình chuyển tự phầm mềm lên, chứ đọng Khi mình thêm tài liệu thẳng vào mysql cùng mình rước về ứng dụng thì ko bị gì


public void insertDataDeThi(int idQuantri, int idMonhoc,String ten,String khuvuc, String dapan, int nam giới, int lan) throws SQLException String sql = "INSERT INTO dethi(id_quantri, id_monhoc, ten_dethi" + ", khuvuc_dethi, dapan_dethi, nam_dethi, lan_dethi)" + " VALUES("" + idQuantri + "","" + idMonhoc + "",N"" + ten + "",N"" + khuvuc + "","" + dapan + "","" + nam + "","" + lan + "")"; bé.updataData(sql);Đây là hàm insert vào database

public void updataData(String sql) throws SQLException try Statement stmt = (Statement) nhỏ.createStatement(); stmt.executeUpdate(sql); stmt.close(); catch(SQLException ex) // JOptionPane.showMessageDialog(null, ex.getStackTrace()); Đây là hàm tiến hành câu lệnh

private void btnThemActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) // TODO add your handling code here: Dethi dt = new Dethi(); int idMonhoc = cbMonhoc.getSelectedIndex() + 1; String ten = null; String khuvuc = null; ten = txtTenDeThi.getText(); khuvuc = new String(txtKhuVuc.getText().getBytes(), StandardCharsets.UTF_8); String dapan = txtDapAn.getText(); int phái mạnh = Integer.valueOf(cbNam.getSelectedItem().toString()); String monhoc = cbMonhoc.getSelectedItem().toString(); try spLan.commitEdit(); catch (java.text.ParseException e) int lan = (Integer) spLan.getValue(); try dt.insertDataDeThi(idUser, idMonhoc, ten, khuvuc, dapan, phái mạnh, lan); clearDataDeThi(); showTableDeThi(); catch (SQLException ex) Logger.getLogger(frmManager.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); Và Lúc cliông xã vào button thì nó lấy các textfield đã nhập truyền vào hàm insertDataDethi

public void connectSQL() throws ClassNotFoundException try Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); con = (Connection) DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/onthidh", "root", ""); con.setCharacterEncoding("utf-8"); catch (SQLException ex) JOptionPane.showMessageDialog(null, ex.getMessage()); Đây là hàm kết nối cho tới mysql

tinh dầu vape, pod 1 lần