Kí Tự Đặc Biệt Trong Html

      57

Bài viết này sẽ chứa danh sách những kí tự đặc biệt HTML. Vào HTML, các kí trường đoản cú này hay không hề dễ dàng để hoàn toàn có thể gõ vào bàn phím, hoặc thậm chí là có thể gây ra một số lỗi hiển thị nếu như chỉ đơn giản và dễ dàng nó được ốp lại trang web.

Bạn đang xem: Kí tự đặc biệt trong html

Nếu như bạn đang sẵn có dự định sử dụng những loại kí tự kí hiệu đặc biệt quan trọng nào đó để dán vào trang web của mình, các bạn nên sử dụng tên thực thể HTML xuất xắc mã định danh HTML. Vì vì vậy nó sẽ bảo đảm an toàn việc hiển thị đúng dữ liệu bạn có nhu cầu trên hầu như tất cả các trình ưng chuẩn website.

Xem thêm: Cách Up Video Lên Youtube Bang Dien Thoai, Cách Up Video Lên Youtube Bằng Điện Thoại Android

Danh sách kí tự đặc trưng HTML

Dưới đây là bảng danh sách những kí từ HTML bạn cần phải biết khi lập trình thi công website, hoặc dễ dàng và đơn giản chỉ là chuyển đổi một số tin tức trên một website nào đó. Bởi đây đó là những kí tự tạo nên ngôn ngữ HTML. Nếu bạn sử dụng một trong số đoạn mã kí từ bỏ kí hiệu đặc trưng HTML bên dưới đây, trình duyệt của khách hàng sẽ tự động hóa hiển thị mọi kí tự kia dưới dạng HTML. Bởi đó, bạn nên sử dụng tên thực thể hoặc mã định danh HTML khi bạn có nhu cầu hiển thị những kí tự đặc biệt như thế nào đó.

Kí tựSố định danh HTMLTên thực thể HTMLMô tả
""nháy đôi
''nháy đối kháng
&&&dấu &
>>dấu khủng hơn

Các kí hiệu HTML phổ biến

Kí tựSố định danh HTMLTên thực thể HTMLMô tả
ŒŒŒcapital ligature OE
œœœsmall ligature oe
ŠŠŠcapital S with caron
šššsmall S with caron
ŸŸŸcapital Y with diaeres
ƒƒƒf with hook
ˆˆˆmodifier letter circumflex accent
˜˜˜small tilde
en space
em space
thin space
zero width non-joiner
zero width joiner
left-to-right mark
right-to-left mark
en dash
em dash
left single quotation mark
right single quotation mark
single low-9 quotation mark
left double quotation mark
right double quotation mark
double low-9 quotation mark
dagger
double dagger
bullet
horizontal ellipsis
per mille
minutes
seconds
single left angle quotation
single right angle quotation
overline
euro
trademark
left arrow
up arrow
right arrow
down arrow
left right arrow
carriage return arrow
left ceiling
right ceiling
left floor
right floor
lozenge
spade
club
heart
diamond

Các kí hiệu toán học

Kí hiệuSố định danh HTMLTên thực thể HTMLMô tả
for all
part
exists
empty
nabla
isin
notin
ni
prod
sum
minus
lowast
square root
proportional to
infinity
angle
and
or
cap
cup
integral
therefore
similar to
congruent to
almost equal
not equal
equivalent
less or equal
greater or equal
subset of
superset of
not subset of
subset or equal
superset or equal
circled plus
circled times
perpendicular
dot operator

Kí tự Hy Lap

Chữ Hy LạpSố định danh HTMLTên định danh HTMLMô tả
ΑΑΑAlpha
ΒΒΒBeta
ΓΓΓGamma
ΔΔΔDelta
ΕΕΕEpsilon
ΖΖΖZeta
ΗΗΗEta
ΘΘΘTheta
ΙΙΙIota
ΚΚΚKappa
ΛΛΛLambda
ΜΜΜMu
ΝΝΝNu
ΞΞΞXi
ΟΟΟOmicron
ΠΠΠPi
ΡΡΡRho
undefinedSigmaf
ΣΣΣSigma
ΤΤΤTau
ΥΥΥUpsilon
ΦΦΦPhi
ΧΧΧChi
ΨΨΨPsi
ΩΩΩOmega
αααalpha
βββbeta
γγγgamma
δδδdelta
εεεepsilon
ζζζzeta
ηηηeta
θθθtheta
ιιιiota
κκκkappa
λλλlambda
μμμmu
νννnu
ξξξxi
οοοomicron
πππpi
ρρρrho
ςςςsigmaf
σσσsigma
τττtau
υυυupsilon
φφφphi
χχχchi
ψψψpsi
ωωωomega
ϑϑϑtheta symbol
ϒϒϒupsilon symbol
ϖϖϖpi symbol

Kí từ ISO 8859-1

Bảng thông tin dưới đây mô tả những kí trường đoản cú theo chuẩn chỉnh ISO 8859-1

Kí tựSố định danh HTMLTên định danh HTMLMô tả
ÀÀÀcapital a, grave accent
ÁÁÁcapital a, acute accent
ÂÂÂcapital a, circumflex accent
ÃÃÃcapital a, tilde
ÄÄÄcapital a, umlaut mark
ÅÅÅcapital a, ring
ÆÆÆcapital ae
ÇÇÇcapital c, cedilla
ÈÈÈcapital e, grave accent
ÉÉÉcapital e, acute accent
ÊÊÊcapital e, circumflex accent
ËËËcapital e, umlaut mark
ÌÌÌcapital i, grave accent
ÍÍÍcapital i, acute accent
ÎÎÎcapital i, circumflex accent
ÏÏÏcapital i, umlaut mark
ÐÐÐcapital eth, Icelandic
ÑÑÑcapital n, tilde
ÒÒÒcapital o, grave accent
ÓÓÓcapital o, acute accent
ÔÔÔcapital o, circumflex accent
ÕÕÕcapital o, tilde
ÖÖÖcapital o, umlaut mark
ØØØcapital o, slash
ÙÙÙcapital u, grave accent
ÚÚÚcapital u, acute accent
ÛÛÛcapital u, circumflex accent
ÜÜÜcapital u, umlaut mark
ÝÝÝcapital y, acute accent
ÞÞÞcapital THORN, Icelandic
ßßßsmall sharp s, German
àààsmall a, grave accent
ááásmall a, acute accent
âââsmall a, circumflex accent
ãããsmall a, tilde
äääsmall a, umlaut mark
åååsmall a, ring
æææsmall ae
çççsmall c, cedilla
èèèsmall e, grave accent
ééésmall e, acute accent
êêêsmall e, circumflex accent
ëëësmall e, umlaut mark
ìììsmall i, grave accent
ííísmall i, acute accent
îîîsmall i, circumflex accent
ïïïsmall i, umlaut mark
ðððsmall eth, Icelandic
ñññsmall n, tilde
òòòsmall o, grave accent
óóósmall o, acute accent
ôôôsmall o, circumflex accent
õõõsmall o, tilde
ööösmall o, umlaut mark
øøøsmall o, slash
ùùùsmall u, grave accent
úúúsmall u, acute accent
ûûûsmall u, circumflex accent
üüüsmall u, umlaut mark
ýýýsmall y, acute accent
þþþsmall thorn, Icelandic
ÿÿÿsmall y, umlaut mark

Kí trường đoản cú ISO 8859-1

Dưới đấy là bảng gồm chứa thông tin những kí từ bỏ HTML theo chuẩn ISO 8859-1 bạn bạn có thể thường thấy trên những trang web.