Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ

      19
*

...loại khủng hoảng pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ


*
Sơ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: … /20../HĐDV

Căn cứ …

Căn cứ yêu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20.., trên ... Công ty chúng tôi gồm có:

Bên sử dụng thương mại & dịch vụ (sau đây hotline tắt là bên A):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện theo điều khoản là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

(Trường hợp mặt sử dụng dịch vụ thương mại là cá nhân thì được ghi như sau):

Bên sử dụng dịch vụ thương mại (sau đây call tắt là mặt A)

Họ và tên: …

Năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân số lượng dân sinh …, ngày cấp cho …/ …/ …, vị trí cấp: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Điện thoại: …

Bên cung ứng dịch vụ (sau đây hotline tắt là bên B):

Tên tổ chưc: …

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện thay mặt theo quy định là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Hai bên thoả thuận và gật đầu đồng ý ký phối kết hợp đồng thương mại & dịch vụ với các lao lý như sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Theo yêu mong của mặt A về việc tiến hành (ghi câu chữ dịch vụ) …, bên B đảm nhận và thực hiện …

(Đối tượng của hòa hợp đồng dịch vụ là quá trình có thể triển khai được, không phạm luật điều cấm của luật, ko trái đạo đức xã hội).

Điều 2. Thời hạn tiến hành hợp đồng

Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày … / …/ …

Thời gian dự kiến trả thành: là … ngày, tính từ lúc ngày …/ …/ …

Điều 3. Quyền, nhiệm vụ của bên A

1. Quyền của mặt A:

Yêu cầu mặt B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, vị trí thỏa thuận tại thích hợp đồng này.

Trường hợp mặt B phạm luật nghiêm trọng nghĩa vụ thì mặt A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hòa hợp đồng và yêu cầu bồi hoàn thiệt hại.

(Bên A và bên B thoả thuận các quyền rõ ràng khác cùng ghi vào trong đúng theo đồng này).

2. Nhiệm vụ của bên A:

Cung cấp cho mặt B thông tin, tư liệu và các phương tiện quan trọng để thực hiện công việc, nếu như có thỏa thuận hoặc việc thực hiện các bước đòi hỏi.

Trả tiền thương mại & dịch vụ cho mặt B theo thỏa thuận hợp tác tại hòa hợp đồng này.

(Bên A và mặt B thoả thuận các nghĩa vụ ví dụ khác cùng ghi vào trong hòa hợp đồng này).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của mặt B:

1. Quyền của mặt B:

Yêu cầu mặt A hỗ trợ thông tin, tư liệu và phương tiện để triển khai công việc.

Được đổi khác điều kiện thương mại & dịch vụ vì tiện ích của bên A mà lại không tốt nhất thiết phải chờ ý kiến của bên A, nếu vấn đề chờ ý kiến sẽ khiến thiệt hại cho bên A, nhưng buộc phải báo ngay cho bên A.

Yêu cầu bên A trả tiền dịch vụ

(Bên A và bên B thoả thuận các quyền cụ thể khác cùng ghi vào trong vừa lòng đồng này).

2. Nhiệm vụ của mặt B:

Thực hiện các bước đúng hóa học lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại phù hợp đồng này.

Không được giao cho người khác tiến hành thay công việc nếu không tồn tại sự chấp nhận bằng văn bạn dạng của bên A.

Xem thêm: File Excel Có Dấu Chấm Than, Cách Lưu File Excel Có Chứa Code Vba

Bảo quản ngại và phải giao lại cho mặt A tư liệu và phương tiện đi lại được giao sau khi hoàn thành quá trình (nếu có).

Báo ngay lập tức cho bên A về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để xong công việc.

Giữ kín thông tin nhưng mà mình biết được trong thời gian thực hiện nay công việc.

(Bên A và mặt B thoả thuận những nghĩa vụ cụ thể khác và ghi vào trong thích hợp đồng này).

Điều 5. Tiền dịch vụ và thủ tục thanh toán:

1. Chi phí dịch vụ: Thực hiện công việc tại Điều 1 là: … đồng (Bằng chữ: …), đã bao gồm … % chi phí thuế quý hiếm gia tăng.

2. Thủ tục thanh toán: …

(Bên A và bên B thoả thuận rõ ràng về phương thức giao dịch thanh toán và ghi vào trong phù hợp đồng này).

Điều 6. Giá cả khác

Chi phí khác 2 bên thỏa thuận bổ sung nếu xét thấy cần thiết và đúng luật pháp của pháp luật.

Điều 7. Đơn phương chấm dứt thực hiện thích hợp đồng dịch vụ

1. Trường vừa lòng việc tiếp tục thực hiện các bước không hữu dụng cho mặt A thì bên A bao gồm quyền đối kháng phương hoàn thành thực hiện hòa hợp đồng, nhưng yêu cầu báo cho mặt B biết trước … ngày. Bên A nên trả tiền thương mại dịch vụ theo phần dịch vụ thương mại mà bên B đã thực hiện và đền bù thiệt hại.

2. Ngôi trường hợp mặt A phạm luật nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên B có quyền đối kháng phương kết thúc thực hiện đúng theo đồng và yêu cầu đền bù thiệt hại.

Điều 8. Phương thực giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ví như có vụ việc phát sinh yêu cầu giải quyết, thì nhị bên thực hiện thỏa thuận với thống nhất giải quyết kịp thời, đúng theo tình cùng hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận hợp tác được thì một trong những bên gồm quyền khởi kiện tại tandtc có thẩm quyền theo hiện tượng của pháp luật.

Điều 9. Những thoả thuận khác

Bên A và mặt B đồng ý đã nắm rõ quyền, nghĩa vụ, ích lợi hợp pháp của chính mình và hậu quả pháp lý của bài toán giao phối hợp đồng này.

Bên A và bên B chấp nhận thực hiện theo đúng các điều khoản trong đúng theo đồng này cùng không nêu thêm đk gì khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bạn dạng gồm … trang, có mức giá trị pháp lý tương đồng và được giao cho bên A … bản, bên B … bản./.

hotlive |

https://hi88n.com/