NGUYÊN LÝ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

      13

Bạn đã xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và thiết lập ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại đây (346.37 KB, 44 trang )


Bạn đang xem: Nguyên lý ngôn ngữ lập trình

 Question và discussion!!!6Nội dung môn học ra mắt ngôn ngữ lập trình các kiểu dữ liệu Các cấu trúc ñiều khiển lịch trình con ngôn từ lập trình phía ñối tượng ngữ điệu lập trình hàm ngôn ngữ lập trình logic ngôn từ lập trình song song7Tài liệu tham khảo Giáo trình ngôn ngữ lập trình, Nguyễn Văn Linh, 2003, ðHCT ngôn từ lập trình: các nguyên tắc và tế bào hình, Cao Hoàng Trụ, ðH QG HCM, 2004 Concept of Programming Languages, Robert W. Sebesta, Sixth Edition, 20048Chương 1: Giới thiệu9Nội dung Giới thiệu lịch sử phát triển của máy tính lịch sử hào hùng phát triển của NNLT vai trò của NNLT công dụng của vấn đề học NNLT những tiêu chuẩn chỉnh ñánh giá NNLT10
Giới thiệu Lập trình trang bị tính Lập trình máy tính là một bí quyết nghĩ về những vấn ñề Biên dịch thành những thông tư ñể máy tính xách tay thực thi thành phầm là các chương trình Chương trình Một tập hợp riêng lẻ các hoạt ñộng tất cả thứ tự mang lại một máy tính xách tay thực hiện Chương trình bao gồm 1 chuỗi những chỉ thị theo thứ tự mà máy vi tính phải tuân theo11Giới thiệu (tt) Lập trình thao tác làm việc nhằm kiến tạo cho các chương trình máy tính xách tay thông qua các ngôn ngữ lập trình còn được gọi là quá trình mã hoá thông tin tự nhiên và thoải mái thành ngữ điệu máy quy trình này còn ñược call là là "viết mã“ Mã mối cung cấp chương trình hầu như chỉ thị đóng góp phần tạo cần chương trình ñược gọi là mã nguồn của chương trình mỗi NNLT cũng chính là một chương trình, ñược sử dụng ñể làm cho các công tác khác12Ngôn ngữ lập trình NNLT là ngữ điệu dùng ñể viết những chương trìnhcho vật dụng tính NNLT bao gồm từ vựng, cú pháp cùng ngữ nghĩa (trìnhbiên dịch) cha loại NNLT:
 ngôn ngữ máy (nhị phân) đúng theo ngữ (NN cấp cho thấp) ngữ điệu cấp cao (Pascal, C, C++, Java,…)13ðặc tính của ngôn từ máy Mã lệnh nhị phân ñể thực thi tác vụ cái ñiều khiển (control flow) dựa vào labels vàrẽ nhánh gồm ñiều kiện (conditional branches) Tường minh về ñịa chỉ (location), e.g. Registers, cho những biến và kết quả trung gian Tường minh về cai quản lý bộ lưu trữ (e.g stack)14ðặc tính của NNLT Diễn ñạt sống mức phức hợp (toán học, logic) Có cấu tạo ñiều khiển (Loops, Selection, Cases) Sự phối hợp kiểu cơ bản (array, record, etc) Khai báo và kiểm tra kiểu cung cấp nhiều cách lưu trữ (global/local/heap) Procedure/function Kiểu tài liệu trù tượng, module, object, etc15Lịch sử phân phát triển của sản phẩm tínhMáy tính của Babbage•Năm 1837•
ðặc ñiểmStore (memory)Mill (CPU)LoopingConditional=> ko thành công16Lịch sử phát triển của máy tính (tt)ENIAC: plug và play circa 194517Lịch sử trở nên tân tiến của NNLTSự trở nên tân tiến của NNLT núm liền với công nghệ máy tính1920’s: computer ~ «person»1936: Church’s Lambda Calculus (= PL!)1937: Shannon’s digital circuit design1940’s: first digital computers1950’s: FORTRAN (= PL!)
1958: LISP (LISt Processing language)1960’s: Unix1972: C Programming Language1981: TCP/IP1985: Microsoft Windows18Bạn biết ñược đông đảo NNLT nào? FORTRAN, COBOL, RPG, (Visual) BASIC, ALGOL-60, ALGOL-68, PL/I, C, C++, Java, C#, Pascal, Modula, Oberon, Lisp, Scheme, ML, Haskell, Ada, Prolog, Goedel, Curry, Snobol, ICON,  . . .1920Tại sao có rất nhiều NNLT Sự ña dạng về ñặc ñiểm e.g. Goto vs if-then, swich-case, while-do cai quản bộ nhớ: programmer (C,C++) vs. Language(Java through garbage collection) Sự yêu thích của lập trình viên procedure vs. Function Sự cải tiến và phát triển của phần cứng mục tiêu ñặc biệt của từng NNLT21Lãnh vực ứng dụng của NNLT
 nghiên cứu và phân tích khoa học: Fortran, C, Matlab lập trình hệ thống: C, C++ tính toán trong ghê doanh: Java, C# trí tuệ nhân tạo: LISP cách xử lý văn bạn dạng (Perl, Python) Mục ñích ñặc biệt cho NNLT (make, sh-shell)22Mô hình của NNLT Lập trình mệnh lệnh (Imperative) Fortran, C, Pascal, etc Hàm Lisp, scheme hướng ñối tượng C++, Java, C#, etc Logic Prolog yêu cầu ñặc biệt Tex, Shell, make, HTML23Vai trò của NNLT  các giai ñoạn ñể xây dựng một trong những phần mềm Xác ñịnh mục ñích Phân tích Thiết kế tải ñặt (coding) Tích hợp và kiểm thử vận hành và khai thác24Lợi ích của việc nghiên cứu NNLT có thể chấp nhận được lựa chọn 1 NNLT tương xứng với dự án

Xem thêm: Top Ngôn Ngữ Lập Trình Game Nên Học Ngôn Ngữ Nào, Muốn Code Game!

thực tế áp dụng một bí quyết có tác dụng các khí cụ củangôn ngữ lập trình Hiểu sâu sắc hơn chân thành và ý nghĩa của các cài ñặt bên phía trong NNLT thuận lợi ñể học tập một ngôn từ lập trình mới Tăng vốn tay nghề cho thiết kế viên kiến thiết một NNLT mới (ngôn ngữ ñơn giản)25Các tiêu chuẩn ñánh giá chỉ NNLT dễ dàng ñọc: là sự dễ dãi ñọc phát âm một chương trình Sự giản dị: ngôn ngữ có ít thành phần cơ sởVD count = count + 1, count += 1, count++, ++count cấu trúc ñiều khiển: sáng sủa, dễ dọc, dễ dàng hiểu dạng hình và kết cấu dữ liệu: góp thêm phần ñánh giá bán một ngữ điệu có dễ ñọc giỏi không. VD TRUE, FALSE Cú pháp: ảnh hưởng ñến tính dễ ñọc hiểu, VD ñộ dàitối ña của danh biểu, tự khóa


Tài liệu liên quan


*
nguyên tắc ngôn ngữ xây dựng 44 2 5
*
nguyên lý Ngôn ngữ lập trình 21 528 0
*
nghiên cứu các sự việc về nguyên lý ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và cài đặt thử nghiệm câu hỏi tự lựa chọn bằng ngôn từ lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng c++ 22 692 3
*
tè luận nghiên cứu các vấn đề về nguyên lý ngôn ngữ xây dựng hướng đối tượng và cài đặt thử nghiệm bài toán tự lựa chọn bằng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng c++ 21 751 2
hotlive |

Hi88