Tạo Form Đăng Nhập Trong Access

      310

Trong nội dung bài viết này tôi vẫn gợi ý các bạn triển khai kết nối trường đoản cú VB.Net đến cơ sở dữ liệu vào Access. Thực thi câu truy tìm vấn để bình chọn công bố đăng nhập tất cả đúng chuẩn hay là không.

Bạn đang xem: Tạo form đăng nhập trong access

Tạo bảng dữ liệu trong Access:

chế tạo ra bảng tblUser bao gồm cấu tạo nlỗi sau: cùng với ngôi trường User cùng Pass để lưu lại công bố tài khoản và password đăng nhập.

Xem thêm: Giáo Trình Tài Liệu Kali Linux Tiếng Việt Pdf Full, Kali Linux Toàn Tập

*

Tạo mới Form đăng nhập

a. Tạo mới Window Form: Chuột phải bên tkhô nóng Solution Explore lựa chọn Add/Windows Form 
*
b.Chọn Login Form từ bỏ danh sách những Form tất cả sẵn

*

Viết sự kiện mang lại Form đăng nhập
*

a.Thêm thỏng viện cho Form Login: Sử dụng gói System.Data.OleDb

Imports System.Data.OleDbb. Khai báo biến: vươn lên là myconnection nhằm triển khai kết nối đến CSDL

Dim myConnection As OleDbConnection = New OleDbConnectionDyên provider As StringDim dataFile As StringDyên ổn connString As Stringc.Đoạn mã liên kết với CSDL:provider: chọn phiên bạn dạng Access cân xứng hiện tại thường sử dụng Microsoft.ACE.OLEDB.12.0dataFile: chọn đường truyền mang đến file Access

provider = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source ="dataFile = "C:data.accdb"connString = provider & dataFilemyConnection.ConnectionString = connStringe. Thưc hiện truy tìm vấn mang lại file Access, thanh lọc ra bạn dạng ghi vào bảng tblUser với User trùng với ô UsernameTextBox và Pass trùng với PasswordTextbox.

Dlặng cmd As OleDbCommvà = New OleDbCommand("SELECT * FROM WHERE = "" & UsernameTextBox.Text & "" AND = "" và PasswordTextBox.Text & """, myConnection) myConnection.Open() Dyên dr As OleDbDataReader = cmd.ExecuteReaderd. Sử dụng HasRows để kiểm tra gồm kiếm được phiên bản ghi nào phù hợp không. Nếu có phiên bản ghi tức điền đúng tên singin với mật khẩu hàm HasRows vẫn trả về công dụng True,ngược lại trường hợp thương hiệu singin hoặc mật khẩu đăng nhập không đúng hàm HasRows đang trả về tác dụng FalseDim dr As OleDbDataReader = cmd.ExecuteReader If dr.HasRows = True Then MsgBox("Success!") Else MsgBox("False") End If

hotlive