Tên Gia Bảo Có Ý Nghĩa Gì

      151
*

Bạn đang xem: Tên gia bảo có ý nghĩa gì

Bộ 170 阜 phụ <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, ni thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 nhị chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, đến nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 19 力 lực <3, 5> 加加 giajiā(Động) Cộng với (làm phép toán). ◎Như: tam gia ngũ đẳng ư bát 三加五等於八 tía cộng với năm là tám.(Động) Chất thêm, thêm lên trên. ◎Như: vũ tuyết giao gia 雨雪交加 mưa tuyết cùng chất thêm lên.(Động) Thi hành (hình phạt) hoặc thi (ơn). ◎Như: gia sủng tích 加寵錫 ban đến ân sủng. ◇Hàn Dũ 韓愈: Xa phục bất duy, đao cứ bất gia, lí loạn bất tri, truất trắc bất văn 車服不維, 刀鋸不加, 理亂不知, 黜陟不聞 (Tống Lí Nguyện quy Bàn Cốc tự 送李愿歸盤谷序) Ngựa xe pháo mũ áo không ràng buộc, hình cụ không dùng tới, trị loạn không xuất xắc biết, truất quan liêu thăng chức không phải nghe.(Động) Tăng thêm, làm thêm. ◇Luận Ngữ 論語: Kí phú hĩ, hựu hà gia yên 既富矣, 又何加焉 (Tử Lộ 子路) (Dân) đã giàu rồi, phải làm thêm gì nữa?(Tính) Hơn. ◎Như: gia nhân nhất đẳng 加人一等 hơn người một bực.(Phó) Càng, càng thêm. ◇Vương An Thạch 王安石: Cái kì hựu thâm, tắc kì chí hựu gia thiểu hĩ 蓋其又深, 則其至又加少矣 (Du Bao Thiền Sơn kí 遊褒禪山記) Càng vô sâu (vào hang), thì số người tới được càng ít.(Liên) Gia dĩ 加以 hơn nữa, thêm vào đó.(Danh) Phép tính cộng.(Danh) Họ Gia.1. <加入> dấn mình vào 2. <加油站> gia du trạm 3. <增加> tăng gia 4. <新加坡> tân gia ba 5. <阿非利加> a phi lợi gia 6. <五加> ngũ gia 7. <加倍> gia bội 8. <加級> gia cấp cho 9. <加給> gia cấp cho 10. <加功> gia công 11. <加以> gia dĩ 12. <加減> gia bớt 13. <加刑> gia hình 14. <加拿大> gia nã đại 15. <加法> gia pháp 16. <加冠> gia cửa hàng 17. <加官> gia quan tiền 18. <加增> ngày càng tăng 19. <加重> gia trọng 20. <參加> tsi mê gia 21. <加油> gia du

Xem thêm: Phân Biệt Black Box, White Box Testing Là Gì, Kiểm Thử Hộp Trắng

加 gồm 5 nét, cỗ lực: mức độ mạnh(19)爷 bao gồm 6 nét, bộ phụ: cha(88)耶 gồm 9 đường nét, cỗ nhĩ: tai (lỗ tai)(128)茄 có 9 đường nét, bộ thảo: cỏ(140)咱 gồm 9 đường nét, cỗ khẩu: chiếc miệng(30)枷 tất cả 9 nét, bộ mộc: mộc, cây cối(75)家 gồm 10 đường nét, cỗ miên: căn nhà mái che(40)斜 bao gồm 11 đường nét, bộ đẩu: loại đấu để đong(68)荼 bao gồm 11 đường nét, cỗ thảo: cỏ(140)耞 tất cả 11 đường nét, bộ lỗi: mẫu cày(127)傢 tất cả 12 nét, cỗ nhân: người(9)喒 có 12 đường nét, bộ khẩu: dòng miệng(30)葭 có 13 đường nét, bộ thảo: cỏ(140)瘕 tất cả 14 đường nét, cỗ nạch: căn bệnh tật(104)嘉 gồm 14 nét, cỗ khẩu: chiếc miệng(30)諸 có 16 nét, bộ ngôn: nói(149)鹧 có 16 đường nét, bộ điểu: nhỏ chim(196)
Bộ 30 口 khẩu <4, 7> 呆呆 ntua, bảodāi, ái(Tính) Ngu xuẩn, đần độn. ◎Như: mê mẩn ntua 癡呆 đần độn dốt đần độn.(Tính) Không linc lợi, thiếu linc mẫn. ◎Như: ngai trệ 呆滯 trì độn, nsợi bản 呆板 ngờ nghệch.(Phó) Ngây dại, ngẩn ra. ◇Tô Mạn Thù 蘇曼殊: Dư nsợi lập ki bất dục sinch nhân thế 余呆立幾不欲生人世 (Đoạn hồng linch nhạn kí 斷鴻零雁記) Tôi đứng đờ đẫn ngây dại, chẳng còn thiết chi sống ở trong nhân gian.Một âm là bảo. Dạng cổ của chữ bảo 保.1. <呆笨> nsợi bổn 2. <呆板> ntua bạn dạng
呆 bao gồm 7 đường nét, cỗ khẩu: loại miệng(30)宝 tất cả 8 nét, cỗ miên: căn nhà mái che(40)鸨 gồm 9 nét, cỗ điểu: nhỏ chim(196)保 tất cả 9 đường nét, cỗ nhân: người(9)堡 bao gồm 12 đường nét, bộ thổ: đất(32)煲 bao gồm 13 nét, cỗ hỏa: lửa(86)葆 gồm 13 đường nét, cỗ thảo: cỏ(140)褓 có 15 đường nét, cỗ y: áo(145)緥 có 15 đường nét, bộ mịch: gai tơ nhỏ(120)鴇 bao gồm 15 đường nét, bộ điểu: bé chim(196)寳 tất cả 19 nét, bộ miên: căn hộ mái che(40)寶 gồm đôi mươi nét, cỗ miên: căn hộ mái che(40)