Thêm Một Kết Nối Dữ Liệu Vào Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft Sql Server

      21

Mã lệnh Insert Into vào SQL được áp dụng để thêm một dòng tài liệu trong một bảng. Chúng ta có 2 cách thực hiện Insert Into vào SQL

Chỉ chứa các giá trị, lưu ý với biện pháp này các gía trị phải được đặt đúng trang bị tự của các cột khớp ứng khi sản xuất bảng.

Bạn đang xem: Thêm một kết nối dữ liệu vào cơ sở dữ liệu microsoft sql server

INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3,…);table_name: thương hiệu của bảngvalue1, value2,.. : quý giá của bảng trang bị nhất, sản phẩm hai, vật dụng ba, máy nChứa cả tên cột và giá trị, so với cách này vị đã hướng dẫn và chỉ định tên cột, yêu cầu thứ tự rất có thể đảo lộn, tuy nhiên cần bảo đảm giá trị đi đúng theo lắp thêm tự đang khai báo vào mệnh đề Insert Into.

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,..) VALUES ( value1, value2, value3,..);table_name: tên của bảng.column1: tên cột đồ vật nhất, sản phẩm công nghệ 2, đồ vật nvalue1, value2, value3 : cực hiếm của bảng trang bị nhất, máy hai, thiết bị ba, trang bị n

Ví dụ thực hiện Insert Into

Cho bảng NHANVIEN, Thêm tài liệu vào bảng NHANVIEN với cú pháp cất cả thương hiệu cột cùng giá trị.

INSERT INTO NHANVIEN (ID,TEN,TUOI,DIACHI,LUONG) VALUES (1, "Thanh", 24, "Haiphong", 2000.00 ); INSERT INTO NHANVIEN (ID,TEN,TUOI,DIACHI,LUONG) VALUES (2, "Loan", 26, "Hanoi", 1500.00 ); INSERT INTO NHANVIEN (ID,TEN,TUOI,DIACHI,LUONG) VALUES (3, "Nga", 24, "Hanam", 2000.00 ); INSERT INTO NHANVIEN (ID,TEN,TUOI,DIACHI,LUONG) VALUES (4, "Manh", 29, "Hue", 6500.00 ); INSERT INTO NHANVIEN (ID,TEN,TUOI,DIACHI,LUONG) VALUES (5, "Huy", 28, "Hatinh", 8500.00 ); INSERT INTO NHANVIEN (ID,TEN,TUOI,DIACHI,LUONG) VALUES (6, "Cao", 23, "HCM, 4500.00 );Thêm dữ liệu sử dụng cu pháp chỉ cất giá trị.

INSERT INTO NHANVIEN VALUES (7, "LAM", 29, "Hanoi, 15000.00 );Kết quả cuối cùng, chúng ta sẽ có bảng NHANVIEN đựng 7 dòng tài liệu sau

+----+----------+-----+-----------+---------+ | ID | TEN | TUOI| DIACHI | LUONG | +----+----------+-----+-----------+---------+ | 1 | Thanh | 24 | Haiphong | 2000.00 | | 2 | Loan | 26 | Hanoi | 1500.00 | | 3 | Nga | 24 | Hanam | 2000.00 | | 4 | mạnh bạo | 29 | Hue | 6500.00 | | 5 | Huy | 28 | Hatinh | 8500.00 | | 6 | Cao | 23 | hcm | 4500.00 | | 7 | Lam | 29 | Hanoi | 15000.00| +----+----------+-----+-----------+---------+

Sử dụng Insert Into cùng với Select

Chúng ta rất có thể sử dụng câu lệnh SELECT cùng với câu lệnh INSERT INTO để sao chép các dòng từ 1 bảng và chèn chúng nó vào một bảng khác. Việc sử dụng câu lệnh này tương tự như câu lệnh INSERT INTO. Sự khác biệt là câu lệnh SELECT được sử dụng tại chỗ này để lựa chọn dữ liệu xuất phát từ 1 bảng khác.

Ví dụ chúng ta có bảng Student

*
*

Sao chép tổng thể dữ liệu

Chúng ta hoàn toàn có thể sao chép cục bộ dữ liệu xuất phát điểm từ một bảng qua 1 bảng không giống với Insert Into kết hợp với Select.

Xem thêm: How To Fix High “System” Process Disk Usage Trên Windows 10, Lỗi Full Disk Windows 10

INSERT INTO first_table SELECT * FROM second_table;first_table: Table nhận thêm dữ liệusecond_table: Table bị coppy dữ liệuNếu mình bao gồm một bảng LateralStudent mô tả như sau

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
7SOUVIKDUMDUMXXXXXXXXXX18
8NIRAJNOIDAXXXXXXXXXX19
9SOMESHROHTAKXXXXXXXXXX20

Khi chạy lệnh mã lệnh tiếp sau đây sẽ coppy toàn bộ tài liệu từ LateralStudent thanh lịch bảng Student

INSERT INTO Student SELECT * FROM LateralStudent;Kết quả sẽ là

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
1RamDelhiXXXXXXXXXX18
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
4SURESHDelhiXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
7SOUVIKDUMDUMXXXXXXXXXX18
8NIRAJNOIDAXXXXXXXXXX19
9SOMESHROHTAKXXXXXXXXXX20

Sao chép một trong những cột được chỉ định

Chúng ta có thể sao chép tổng thể dữ liệu xuất phát điểm từ một bảng với những cột được chỉ định và hướng dẫn sang một bảng không giống với Insert Into kết hợp với Select.

INSERT INTO Student(ROLL_NO,NAME,Age) SELECT ROLL_NO, NAME, Age FROM LateralStudent;Câu tầm nã vấn bên trên sẽ xào luộc toàn bộ dữ liệu từ LateralStudent sang trọng Student nhưng chỉ coppy dữ liệu trong những cột ROLL_NO,NAME,Age). Các cột còn lại sẽ ảnh hưởng NULL.

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
1RamDelhiXXXXXXXXXX18
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
4SURESHDelhiXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
7SOUVIKnullnull18
8NIRAJnullnull19
9SOMESHnullnull20

Sao chép có điều kiện

Nếu không muốn sao chép toàn cỗ dữ liệu, họ chỉ đề nghị thêm các điều khiếu nại vào mệnh đề WHERE để lọc ra các dữ liệu mong muốn.

INSERT INTO Student SELECT * FROM LateralStudent WHERE Age = 18;Câu tróc nã vấn trên đang chỉ coppy các tài liệu từ LateralStudent sang Student chỉ khi nó bao gồm tuổi tự 18 trở lên.

ROLL_NONAMEADDRESSPHONEAge
1RamDelhiXXXXXXXXXX18
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
4SURESHDelhiXXXXXXXXXX18
3SUJITROHTAKXXXXXXXXXX20
2RAMESHGURGAONXXXXXXXXXX18
 SOUVIKDUMDUMXXXXXXXXXX18

Insert nhiều dòng trong SQL 

Nếu mong thêm tài liệu nhiều cái trong SQL thì bạn chỉ cần cung cung cấp danh sách các giá trị tương ứng cho từng dòng cách nhau vày dấu phẩy.

INSERT INTO table_name(Column1,Column2,Column3,.......) VALUES (Value1, Value2,Value3,.....), (Value1, Value2,Value3,.....), (Value1, Value2,Value3,.....), ............................. ;table_name: tên tableColumn1: tên cột sản phẩm 1, vật dụng 2, lắp thêm n …Value1, Value2, Value3 : giá trị cột sản phẩm 1, vật dụng 2, đồ vật nVí dụ thêm dữ liệu vào bảng Student

INSERT INTO STUDENT(ID, NAME,AGE,GRADE,CITY) VALUES(1,"AMIT KUMAR",15,10,"DELHI"), (2,"GAURI RAO",18,12,"BANGALORE"), (3,"MANAV BHATT",17,11,"NEW DELHI"), (4,"RIYA KAPOOR",10,5,"UDAIPUR");Kết quả khi SELECT bảng Student

IDNAMEAGEGRADECITY
1AMIT KUMAR1510DELHI
2GAURI RAO1612BANGALORE
3MANAV BHATT1711NEW DELHI
4RIYA KAPOOR105UDAIPUR

Nguồn tham khảo

hotlive |

https://hi88n.com/