THU THẬP GIÁ TRỊ CẢM BIẾN LÊN WEB SERVER

      29

Chuẩn bị¶

Tên board mạchLink
Board IoT Wifi Unohttps://iotmaker.vn/thietkewebhcm.com.vn-iot-wifi-uno.html
Cảm đổi mới nhiệt độ độDHT11https://iotmaker.vn/cam-bien-nhiet-do-do-am-dht11.htmlml

Bạn đang xem: Thu thập giá trị cảm biến lên web server

Đấu nối¶

*

Cài đặt thư viện¶

Tlỗi việnLink
DHThttps://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
ThingSpeakhttps://github.com/mathworks/thingspeak-thietkewebhcm.com.vn

Xem thêm: Hướng Dẫn Wordpress Cơ Bản Từ A, Hướng Dẫn Wordpress Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

#include #include //DHT config#define DHTPIN 4 // what digital pin we're connected to//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);// Wi-Fi Settingsconst char* ssid = "YOUR-WIFI-SSID"; // your wireless network name (SSID)const char* password = "YOUR-WIFI-PASS"; // your Wi-Fi network passwordWiFiClient client;// ThingSpeak Settingsconst int channelID = YOUR-CHANNEL-ID; //String writeAPIKey = "YOUR-API-KEY"; // write API key for your ThingSpeak Channelconst char* server = "api.thingspeak.com";const int postingInterval = 2 * 1000; // post data every 2 secondsvoid setup() Serial.begin(115200); dht.begin(); Serial.print("Connecting"); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) Serial.print("."); delay(100); Serial.println(" WiFi connected");void loop() isnan(humi)) Serial.println("Failed to lớn read from DHT sensor!"); return; if (client.connect(server, 80)) // Construct API request toàn thân String toàn thân = "field1=" + String(temp, 1) + "&field2=" + String(humày, 1); client.print("POST /update HTTP/1.1 "); client.print("Host: api.thingspeak.com "); client.print("Connection: close "); client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: " + writeAPIKey + " "); client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded "); client.print("Content-Length: "); client.print(toàn thân.length()); client.print(" "); client.print(body); client.print(" "); Serial.printf("Nhiet vì %s - Do am %s ", String(temp, 1).c_str(), String(hungươi, 1).c_str()); client.stop();

Lưu ý¶

*
*
Đừng quên sửa đổi lại báo cáo WiFi với ThingSpeak trong code.

Quý Khách rất có thể dùng module DHT11, DHT21 hoặc DHT22 phần đông được.


Chúng cơ bạn dạng không giống nhau làm việc dải đo cùng... Ngân sách chi tiêu thôi.Chọn module các bạn cần sử dụng sinh hoạt cái #define DHTTYPE DHTxx